مقاله


کد مقاله : 139603231939246497

عنوان مقاله : امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي

نشریه شماره : 27 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 402

فایل های مقاله : 549 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا انتظاری entezari.uni@gmail.com استادیار دکترا
2 حمید ستوده ha.sotode@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

از نگاه قرآن کريم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتي و اکتسابي آحاد افراد يک جامعه و رعايت مقتضيات آن، سبب مي‌شود که هرگونه ظلم و تبعيض، و استبداد و اختناق در يک جامعه اسلامي رخت بربندد و با تعليم و تربيت، اجتماعي، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي تمدن بشري و سعادت انساني، يعني «امنيت دنيوي و اخروي» به مثابه شاخصه اصلي در حقوق شهروندي برقرار شود. در اين تحقيق، اهميت موضوع امنيت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نيز ساز و کارهايي که از اين رهگذر براي عينيت بخشيدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار مي‌گيرد.