مقاله


کد مقاله : 13960526171517582

عنوان مقاله : تبیین بایسته¬های اخلاقِ باور

نشریه شماره : 28 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 195

فایل های مقاله : 489 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سعید ضرغامی همراه zarghamii2005@yahoo.com دانشیار دکترا
3 یحیی قائدی yahyaghaedy@yahoo.com دانشیار دکترا
4 علیرضا محمودنیا alirezamahmmudnia@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تبیین بایسته¬های اخلاقِ باور می¬باشد. برای این منظور از روش تحلیل مفهومی برای تحلیل اخلاقِ باور و نائل آمدن به بایسته¬های آن استفاده شده است. یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که ایده اخلاقِ باور، مستلزم اعتقاد به بایسته¬هایی است. به¬عبارت دیگر برای ادعای اخلاقِ باور باید معتقد بود که شکل¬گیری باورها امری ارادی می¬باشد(اراده¬گرایی) و باورهای یک فرد با دیگر باورهای او و همچنین با باورهای افراد جامعه در ارتباط بوده(ارتباط شبکه¬ای باورها) و افزون بر آن، باور با عمل در ارتباط بوده و بر فعل متعاقب خود اثر می¬گذارد(فعل متعاقب باور)، لذا قبل از شکل¬گیری یک باور، باید به تحقیق و بررسی همه جانبه پرداخته(وظیفه گرایی) و نتیجه¬ی این تحقیق و بررسی باید فراهم آمدن دلایل و قراین لازم و کافی برای شکل¬گیری یک باور و یا رد آن باشد(قرینه¬گرایی)، همچنین این دلایل و قراین باید در حیطه آگاهی صاحب باور بوده و او قادر به تبیین ادله¬ی خود باشد(درون¬گرایی).