مقاله


کد مقاله : 13980629192324

عنوان مقاله : بررسی پیامدگرایی و وظیفه‌گرایی اخلاقی با تأکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تأثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان

نشریه شماره : 37 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 1/2 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شرلی نعمت اللهی sherly.nematollahie@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کیهان آزادی Ka.cpa2012@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمدرضا وطن دوست vatanparast@iaurasht.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اخلاق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زنـدگی بشـر را پوشـش می‌دهد. حرفۀ حسابداري یکی از متشکل‌ترین و منضبط‌ترین حرفه‌های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می‌کند بایـد اعتبـار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتمـاد و تقویـت آن، بـه پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخلاقـی آن بستگی دارد. یکی از محورهاي اساسی در فلسفۀ اخلاق در حسابداری، بحث معیار فعل اخلاقی و ارزیابی افعال اختیاري حسابرسان به لحاظ اخلاقی می‌باشد. در این زمینه، در طول تاریخ، مکاتب متعدد و دیدگاه‌های متنوعی از سوي متفکران و فیلسوفان پدید آمده است که یکی از آن‌ها مکتب اخلاقی کانت و پیامد گرایی اخلاقی است. اين پژوهش در گام اول به روش کتابخانه‌ای به جایگاه فلسفه‌های اخلاقی موجود در تدوین ایین رفتار حرفه‌ای پرداخته است. در گام دوم با استفاده از روش پيمايشي، دیدگاه‌های حسابرسان را تحليل می‌نماید. وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی تاثیر معناداری بر میزان پایبندی حسابرسان به ایین رفتار حرفه‌ای حسابرسان دارد. رعایت دو بعد اخلاقی وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی می‌تواند هم در فرایند انجام امور حسابرسان را تشویق به رعایت حدود اخلاقی می‌نماید که این همان وظیفه گرایی اخلاقی را شامل می‌شود و نتیجه‌ی کار ارائه‌شده نیز به نحوی خواهد بود که برای همه قابل‌اتکا و قابل‌اعتماد خواهد بود و این هم مرتبط با پیامد گرایی اخلاقی می‌باشد.