مقاله


کد مقاله : 13981226236094

عنوان مقاله : تبیین جامعه‌شناختی رابطة سرمایة دینی و هویت اخلاقی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نشریه شماره : 39 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 10

فایل های مقاله : 1/06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سارا مدنیان madanian.s@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید علی هاشمیان‌فر seyedalihashemianfar@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مقصود فراستخواه m_farasatkhah@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از دغدغه‌های مهم در جوامع انسانی، که همواره مورد توجه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار داشته است، وجود جامعه‌ای با کنشگران اخلاقی است. بر اساس نظریة استتس هویت اخلاقی مقدمة کنش اخلاقی است و بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر متغیر سرمایة دینی بر هویت اخلاقی است. برای بررسی این رابطه، داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونة 546 نفری از شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان به‌روش نمونه‌گیری سهمیه‌ایِ متناسب با حجم بر اساس متغیرهای گروه سنی، جنس و منطقة سکونت به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد نمرة هویت اخلاقی و ابعاد آن و همچنین سرمایة دینی بالاتر از میانگین است. همچنین متغیر سرمایة دینی 29 درصد از واریانس متغیر هویت اخلاقی را تبیین می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت متغیر سرمایة دینی در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر هویت اخلاقی را دارد.