مقاله


کد مقاله : 13990310237505

عنوان مقاله : مضامین عشق و جبر در داستانهای ناتورالیستی صادق چوبک

نشریه شماره : 40 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 104

فایل های مقاله : 947 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین حلاجان sahbanext@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 پروین دخت مشهور p_d_mashhoor@yahoo.com استادیار دکترا
3 مهدی نوروز mahdinovrooz@yahoo.com استادیار دکترا
4 محبوبه ضیاء خدادادیان m.zia@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

عشق وجبر از برجسته ترین مضامین ادبیات فارسی است.جبر دربرابرواژه پربسامد اختیارقرار می گیرد وعشق در بعد معنوی وروحانی خود یادآور عرفان وحب ذات اقدس الهی می باشدودربعد جسمانی وباسر منشأ غریزه اش، عشق زمینی وجنسیتی نام می گیرد.نگارنده دراین پژوهش برآن است که بابررسی، توصیف وتحلیل آثار داستانی ناتورالیستی صادق چوبک دیدگاه وی را از نظر عشق زمینی وبعد جسمانی آن وسرنوشت انسان محکوم به تقدیررابیان کند. حیوانی بودن طبع انسان در این داستان¬ها واین که انسان بنا به سرشت حیوانی¬اش به صورت موجودی زیاده¬ طلب ، شهوت¬ران تصویر می¬شود نگاهی ناتورالیستی‌است وعشق به صورت خواست جسمانی و جنسیتی به عنوان یک تجربۀ مشروع مطرح می¬شودوبه سبب جبر زیست شناختی؛ یعنی انسان، ناگزیر از تن دادن به الزام¬های زیستی است. وناکامی در اِعمال کردن ارادۀ فردی مقهور بودن انسان در برابر سرنوشت محتوم است. چوبک در داستان هایش متکی بر تأثیرعناصرناتورالیستی‌سرنوشت، جبر محیط و وراثت بر شخصیت‌های داستان‌های خود می‌باشد