مقاله


کد مقاله : 13991021251666

عنوان مقاله : رابطه دین و اخلاق (با رویکرد فلسفی)

نشریه شماره : 42 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 43

فایل های مقاله : 600 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

رابطه¬ی دين و اخلاق از پرسابقه‌ترين بحث‌هاي انديشه¬ی ديني است. فيلسوفان دين و عالمان علم اخلاق در زمينه¬ی رابطه¬ی دين و اخلاق، اصالت دين يا اخلاق، ضمانت اجرايي اخلاق به‌وسيله¬ی دين، سرچشمگي دين از اخلاق يا اخلاق از دين و ساير وابستگي‌ها و نيازمندي‌هاي دين و اخلاق سخن گفته‌اند. اما هنوز پرسش از " رابطه¬ی دين و اخلاق " از مهم ترين مسائلي است كه ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. پژوهش حاضر ابتدا معانی دین و اخلاق و اهداف هر یک از این دو مقوله را مطرح نموده، سپس دیدگاه¬های برخی از اندیشمندان مسلمان و غرب پیرامون روابط بین دین و اخلاق را در یک تقسیم¬بندی جدید بیان کرده است و در نهایت پس از ارزیابی نظرات مذکور، دیدگاه مورد نظر را ذکر می¬کند..