مقاله


کد مقاله : 13991021251675

عنوان مقاله : مدل اخلاقی ارزشی در مدیریت بازاریابی کارآفرینانه

نشریه شماره : 42 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 45

فایل های مقاله : 962 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امروزه تدوین ارزش های اخلاقی در مباحث مدیریتی بخصوص بازاریابی از ارکان مهمی بشمار میرود ؛ بروز رفتار اخلاقی زمانی صورت می پذیرد که ارزش های اخلاقی بتوانند موانع رفتار اخلاقی در سازمان را از بین ببرند.(خدامی و همکاران،1394) بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدل اخلاقی ارزشی در حوزه مدیریت بازاریابی کارآفرینانه است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف کارآفرینی بعنوان منبعی از منابع مهم و پایان‌ناپذیر در همه جوامع بشری بحث بشود. منبعی كه به توان خلاقیت انسان‌ها برمی‌گردد.این منبع از یك سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان‌ناپذیر است. امروزه همگان دریافته‌اند كه جوامعی كه به منابع انسانی اخلاق گرا متكی بوده‌اند تا به منابع زیرزمینی، در بلند مدت موفق‌تر بوده‌اند، منابع زیرزمینی در كشورهای جهان سوم علی‌رغم مزیت‌های آن از جمله موانع توسعه‌یافتگی محسوب شده است. در صورتی كه عدم وجود این منابع در بعضی از كشورها باعث شده است تا آن‌ها با استفاده از نیروی فكر، خلاقیت و ابتكار و یا در یك كلمه كارآفرینی، از جمله كشورهای پیشرو در جهان كنونی شوند. خصوصا در عصر حاضر كه عصر ارزش گرایی، دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه‌ها و ابتكارات می‌باشد، توجه به كارآفرینی در توسعه و پیشرفت كشورها بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده شده است. اطلاعات و داده‌های لازم در بخش کیفی از صاحب نظران و خبرگان حوزه اخلاق ، بازاریابی و کارآفرینی به دست آمده است. این تحقیق جمع‌آوری گردیده و سپس با استفاده از روش گرندد تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله‌های حاصل از داده‌های گردآوری شده ارایه گردیده است. بدین ترتیب جهت ارائه مدل اخلاقی ارزشی در بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک از رویکرد کیفی و با طرح شیوه‌ اکتشافی استفاده شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکردی کیفی و کدگذاری داده‌ها، مدل برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک تدوین شد. لذا در ابتدا بخش کیفی اشاره می‌شود و بعد بخش کمی تبیین و نتایج پژوهش ارائه شده است سپس به بررسی نتایج بخش کمی پرداخته شده است.