مقاله


کد مقاله : 14000312273688

عنوان مقاله : بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)

نشریه شماره : 44 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 15

فایل های مقاله : 1/79 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا معلمیان moallemian_56@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مسعود حقیقی m.haghighi@riau.ac.ir استادیار دکترا
3 علیرضا رزقی رستمی A_rezghirostami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

سازمان¬ها با تلاطم و دگرگونی مواجه می¬باشند. این امر ایجاب می¬نماید که با اتخاذ راهکارهایی درمواجه با شوک¬های شدیدی که در نتیجه این دگرگونی¬ها به آن¬ها وارد می¬گردد، بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند. تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین تئوری¬ها در عرصه رفتار سازمانی و مدیریت می¬باشد که با هدف اثرات روانی و جسمی برای فرد و گروه در یک سازمان مورد بررسی قرار می¬گیرد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران می¬باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع¬آوری داده‌ها از نوع پژوهش¬های توصیفی – پیمایشی به¬شمار می¬آید. جامعه آماری پژوهش، تعداد 758 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت¬های بانک ملت می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، نمونه¬ای به تعداد 255 نفر انتخاب شده¬اند. برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬¬ها از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری و از نرم¬افزار PLS Smart استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که ترومای سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنادار و ترومای سازمانی با هوش هیجانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین بین هوش هیجانی و سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به میزان سکوت سازمانی، توجه بیشتر به عوامل موثر در ترومای سازمانی ضروری است. پیامدهای حاصل از ترومای سازمانی، اثرات تخریبی زیادی بر سازمان¬ها و به¬ویژه سرمایه¬های انسانی می¬گذاردکه ماحصل آن به صورت سکوت سازمانی تجلی می¬یابد.