شناسنامه


صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر رضا حاجی ابراهیم

سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده

  

هیئت تحریریه:

1. محسن جوادی (استاد دانشگاه قم)

2. احمد دیلمی (دانشیار دانشگاه قم)

3. جعفر شانظری (دانشیار دانشگاه اصفهان)
4. امیر عباس علیزمانی (دانشیار دانشگاه تهران)
5. محمود قیوم زاده (استاد داشگاه ساوه)
6. عبدالله نصری (استاد دانشگاه علامه)
7. علی احمد ناصح (استاد دانشگاه قم)
8. محمدرسول آهنگران (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
9. ویلیام گراوند (استاد دانشگاه مک گیل)
10. محمد محمدرضائی (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
11. رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
12. عین الله خادمی (استاد دانشگاه شهید رجایی)
13. محمدحسن قدردان قراملکی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
14. عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
15. سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند)
16. مارتین براون (استاد دانشگاه هاروارد)

   

 کمیته ارزیابی و داوری مجله:

 1. حسین حبیبی تبار

 2. محمدرضا مسعودزاده

 3. سید حسین تقوی

 4. رضا حیدری نوری

 5. عین الله خادمی

 6. شهاب الدین وحیدی

 7. احمد ناصح

 8. حمید رضانیا شیرازی

 9. حسین ایراندوست

 10. محمد رسول آهنگران

 11. سید محمود میرخلیلی

 12. رضا برنجکار

 13. محمد فهیمی

 14. زینب العابدین امینی

 15. احسان ساده

 16. امیرمحمد داوودی

 

 

مدیر داخلی و دبیر تحریریه: علیرضا معظمی

ویراستار: زینب صالحی

مترجم: محمد علی مفید

صفحه‌آرا: کامپیوتر احسان 02537835020 -09124516242

یادآوری: فصلنامۀ پژوهش‌های اخلاقی در زمینه‌های فلسفۀ اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، اخلاق تطبیقی، چالش‌های اخلاقی دنیای جدید و تربیت اخلاقی مقاله می‌پذیرد.

مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهدۀ نویسنده است.

نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ مانعی ندارد.

فصلنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.