اهداف و چشم انداز


 

هر نشریه علمی اهمیت و توجیه علمی آن به هدف‌گذاری صحیح و چشم‌انداز متعالی آن وابسته است. در همین راستا مجله پژوهش‌های اخلاقی اهدافی کاملاً الهی و مقدس و چشم‌اندازی کاملاً متعالی و آینده نگر برای خود ترسیم و به سوی آنها گام برمی‌دارد. البته در این مسیر چشم یاری به اندیشمندان حوزه و دانشگاه،‌ محققان و پژوهش‌گران ارجمند دارد.

 

اهداف نشریه

با توجه به ماهیت مجله می‌توان اهداف آن را این‌گونه لیست کرد:

 

الف. دستیابی به تحقیقات اصیل و صادقانه در حوزه‌ی موضوعی مجله و پیروی کامل مجله از اصول Cope. 

 ب. تشویق اندیشمندان به پژوهش‌های کاربردی در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی و انسا

ج. سمت دهی پژوهش‌های اندیشمندان در راستای اهداف مجله اخلاقی و انجمن معارف اسلامی ایران.

د. تعامل با مراکز پژوهشی مشابه و جلوگیری از موازی کاری و همکاری با مجلات حوزوی در این زمینه.

ه. تببین کاربست‌های اخلاق و تربیت اسلامی در جامعه و فراگیر نمودن اخلاق اسلامی.

و. نقد دیدگاه‌های اخلاقی مبتنی بر تفکر سکولاریسم و اومانیستی و نسبی‌گرایی اخلاقی و...

 

چشم‌انداز مجله

الف. در راستای سند تحول بنیادین ایران در حوزه علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی منطقه و جهان، چشم‌انداز مجله پژوهش‌های اخلاقی بر همین چشم‌انداز معطوف و آینده‌ای متعالی و علمی را پیگیری می‌نماید.

ب. یکسان نمودن تحقیقات نظری، اخلاقی، رفتار‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی چشم‌انداز دیگر مجله است.

ج. دست‌یابی به تربیت حداکثری اخلاق و پویا نمودن دانش‌های بشری با رفتارهای انسانی از دیگر چشم‌اندازهای مجله است.

بنابراین باید گفت: اهداف مجله علمی، فرهنگی، اخلاقی و قانونی می‌باشد که در قسمت راهنما و اصول اخلاقی مندرج است.