اخبار نشریه

اطلاعات آماری و ضریب تاثیر وh-index مجله وچگونگی بررسی و ارزیابی مقالات ومدت زمان داوری آنها

مقالات ارسالی کمتر از ۵روز توسط کارشناس بررسی و چنانچه مورد تایید باشد به کارتابل سردبیر ارسال ودر کمتر از ده روز توسط سردبیر اظهار نظر وبه داوری نهایی ارسال که مجموعا کمتر از دوماه نتیجه حاصل میگردد که منجر به پذیرش حدود۲درصد مقالات ارسالی میگردد. ضریب تاثیر مجله ۱بوده وh-index مجله ۷میباشد