اخبار نشریه

اصالت مقاله از اصول راهبردی مجله بوده ونویسندگان در این جهت مسوولیت تام دارند / مجله جهت رعایت ضوابط اصالت مقاله از نرم افزارهای سمیم و مشابهت یاب استفاده میکند

اصالت مقاله از اصول راهبردی مجله بوده و نویسندگان در این جهت مسوولیت تام دارند / مجله جهت رعایت اصالت مقاله از نرم افزارهای سمیم و مشابهت یاب استفاده میکند