اخبار نشریه

دریافت وجه از مقالات تآیید شده جهت مساعدت به انجمن معارف اسلامی ایران

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند: جهت بهینه کردن فعالیت‌های علمی فرهنگی انجمن معارف اسلامی ایران از جمله مجله پژوهش‌های اخلاقی، فعلا از نویسندگانی که مقاله آنها جهت چاپ تأیید می شود مبلغی جهت مساعدت به انجمن معارف اسلامی ایران اخذ می گردد.