اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی ولزوم استعلام کلیه پذیرشها ولزوم ارسال پذیرش توسط وبسایت مجله به ایمیل نویسنده وضرورت درج شماره وتاریخ چاپ مقاله در پذیرشهای دستی

لطفا در صورت هرگونه مشکل و سؤال با شماره تلفن 09122527090 سردبیر مجله طرح هرگونه سوال یا مشکل ونیز ایمیل مجله جهت طرح سوال یا مشکل ویااستعلام عبارت است

akhlagh_1393@yahoo.com