اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن جهت سوال و هرگونه مشکل

لطفا در صورت هرگونه مشکل و سؤال با شماره تلفن 09122527090 سردبیر مجله طرح هرگونه سوال یا مشکل ونیز ایمیا مجله جهت طرح سوال یا مشکل عبارت است

akhlagh_1393@yahoo.com