اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی

لطفا در صورت هرگونه مشکل و سؤال با شماره تلفن 09122527090 سردبیر مجله طرح هرگونه سوال یا مشکل ونیز ایمیل مجله جهت طرح سوال یا مشکل ویااستعلام عبارت است

akhlagh_1393@yahoo.com