آخرین شماره


شماره 3 سال 10
بهار 1399
دانلود فایل

1 - مولفه های اخلاقی در اقتدار قضایی با محوریت حقوق ایران ( DOI : 0)
( علی اعتمادی - باقر شاملو - امان اله علیمرادی - سید مهدی احمدی موسوی )
2 - بنیان‌های اخلاق هندو: نظریة کرمه ( DOI : 0)
( حبیب بشیرپور - ابوالفضل محمودی )
3 - معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی ( DOI : 0)
( زهرا جمادی - محمود مالمير - محمدرضا شادمان فر )
4 - ساختارسازی عدالت اجتماعی - کیفری با نهادینه کردن نظام نیمه آزادی ( DOI : 0)
( نفیسه جلالی - ایرج گلدوزیان - حسین غلامی دون )
5 - نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی ( DOI : 0)
( سید علی خالقی نژاد - محمد حسنی - شهره حسین پور - احد نویدی - فرشته زینی وند نژاد - اشرف‌السادات شکرباغانی - حیدر تورانی، - مجید ثقفی )
6 - چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم ( DOI : 0)
( رضا سعودی - سید قاسم زمانی - ابومحمد عسگرخانی )
7 - شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت ازنظر موکلان ( DOI : 0)
( ولی شیرپور )
8 - امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی ( DOI : 0)
( محسن عبدالهی - نفیسه شاکری )
9 - تبعات‌و آثار اجتماعی‌اصل منع توقف اجرای احکام مدنی ( DOI : 0)
( علی حسن عسکری - مسعود رضا رنجبر - حکمت الله عسکری )
10 - نقش مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشیرد اهداف صنعت بیمه های دریایی P&I Club ( DOI : 0)
( امیر قیصرزاده - محمود عرفانی - مرتضی شهبازی نیا )
11 - بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری ( DOI : 0)
( علی گلی - علی خوزین - مجید اشرفی - آرش نادریان )
12 - سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج‌دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال ( DOI : 0)
( مريم محمدي نوقي‌زاده - نسرین مهرا - محمد آشوري - امير سماواتي پيروز )
13 - تبیین جامعه‌شناختی رابطة سرمایة دینی و هویت اخلاقی (مورد مطالعه: شهر اصفهان) ( DOI : 0)
( سارا مدنیان - سید علی هاشمیان‌فر - مقصود فراستخواه )
14 - مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی ( DOI : 0)
( گلناز مرادی پسند - تهمورث بشیریه - حسین غلامی دون )
15 - تربیت عارفانه نزد محقّق اردبیلی بیدگلی (عالم و عارف و شاعر شیعی سدة 11) ( DOI : 0)
( محسن مؤمن )
16 - حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت ( DOI : 0)
( محمدرضا نجف ابادی پور - ابوالفضل جعفرقلیخانی - طیبه بلوردی )