آخرین شماره


شماره 2 سال 11
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( )
2 - شاخص‌های اخلاقی اسلامی جذب و استخدام منابع انسانی ( DOI : 0)
( )
3 - طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری ( DOI : 0)
( )
4 - ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها با تاکید بر اخلاقیات ( DOI : 0)
( )
5 - رابطه دین و اخلاق (با رویکرد فلسفی) ( DOI : 0)
( )
6 - طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران ( DOI : 0)
( )
7 - بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی ( DOI : 0)
( )
8 - سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی‌های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه ( DOI : 0)
( )
9 - بایسته های اخلاقی در بانکداری اسلامی ( DOI : 0)
( )
10 - قبای نظام حقوقی شایسته‌سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی ( DOI : 0)
( )
11 - تحلیل مبانی اخلاقی نظارت قضایی در دادرسی‌های کیفری ( DOI : 0)
( )
12 - بررسی تاثیر نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد صنعت هتلداری ( DOI : 0)
( )
13 - شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی ( DOI : 0)
( )
14 - مدل اخلاقی ارزشی در مدیریت بازاریابی کارآفرینانه ( DOI : 0)
( )