جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190311 تاثیرسیاست های مالیاتی دولت بر ترکیب نیروی کار بخش رسمی و غیر رسمی استان قزوین ( بر اساس مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر(CGE))
ابوالفضل یاری
بیت اله اکبری مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)