• صفحه اصلی
  • رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000312273680 بازدید : 1504 صفحه: 161 - 178

20.1001.1.23833279.1400.11.44.8.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط