• شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  مجله پژوهش‌های اخلاقی تنها مجله حوزه اجتماعی رفتاری با درجه علمی وابسته به انجمن علمی معارف اسلامی می‌باشد

  مجله از همه‌ی اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی درخواست همکاری دارد.

  این نشریه از سال 1383 با نام نشریه انجمن معارف اسلامی و از سال ۱۳۹۰ با نام پژوهش‌های اخلاقی منتشر می‌گردد.

  مطابق مجوز شماره 3/11/3652 مورخ 1389/3/3 موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم گردید و براساس آیین نامه جدید نشریات دارای درجه علمی (ب) می‌باشد.

  اعضای هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌های داخل و خارج با رتبه علمی استادی بوده

  و کمیته ارزیابی و داوری مجله نیز از اساتید برجسته می‌باشند.

  مجله در پایگاه Google Scholar قابل دسترسی است

  به علاوه در پایگاه‌های ISC، Noormags، Magiran و SID نمایه و قابل رصد و دریافت می‌باشد.

  Citation: 16   -   H Index: 3

  دریافت، کارشناسی، داوری و چاپ مقاله بدون هیچگونه هزینه‌ای می‌باشد و صرفا جهت پردازش مقاله و دسترسی آزاد به آن مطابق بخشنامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری حداکثر چهارصد هزار تومان هزینه دریافت می‌گردد.

  شماره حساب مجله: 1531071561 و شماره کارت 5859831014507239 متعلق به آن حساب،

  بانک تجارت شعبه صفائیه به نام انجمن معارف اسلامی ایران


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی رابطه باورهای دینی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر التزام به حجاب اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی)
   علی احمدپور علی  رضایی شریف
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای دینی و وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی با میزان رعایت و تعهد به حجاب اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی صورت پذيرفت. جامعه آماري اين پژوهش، دانشجویان کارشناسی در رشته‌های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی شهرستان اردبيل در سال تح چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای دینی و وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی با میزان رعایت و تعهد به حجاب اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی صورت پذيرفت. جامعه آماري اين پژوهش، دانشجویان کارشناسی در رشته‌های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی شهرستان اردبيل در سال تحصيل 1398 بودند. به اين منظور 430 دانشجو (307 دختر و 123 پسر) در رشته‌های مختلف به صورت نمونه‌گيري خوشه‏اي طبقه‌اي و تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‏ باورهای دینی گلارك و استارك، پرسشنامه میزان رعایت حجاب اسلامی و پرسشنامه وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی محقق ساخته پاسخ دادند؛ در اين تحقيق براي تحليل داده‏ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. يافته‏های تحقیق بيانگر اين هستند که اثر مستقیم بُعد اعتقادی، بُعد عاطفی، بُعد پیامدی، بُعد مناسکی بر رعایت حجاب اسلامی دانشجویان معنی‌دار می‌باشد، همچنین اثر مستقیم وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رعایت حجاب اسلامی دانشجویان تاثیر دارد. شایان ذکر است که ابعاد دینداری دانشجویان و وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحلیل داده‌ها دارای همپوشانی هستند. به عبارت دیگر ابعاد دینداری و وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در صورت در کنار هم بودن می‌توانند تأثیر معنی‌داری بر رعایت حجاب اسلامی دانشجویان داشته باشند. البته تأثیر ابعاد دینداری بر وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی منفی و معکوس می باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شاخصه‌های تربیتی اخلاقی مؤثر در قصه‌گویی دیجیتال کودکان
   فاطمه  اعتمادی فهیمه  باب الحوائجی سید علی  حسینی المدنی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   زمانی که فناوری با خلاقیت بشری پیوند می‌خورد مرز آن حتی به عالم خیال نیز راه پیدا می‌کند. مصادیق بارز قصه گویی نوین استفاده از فناوری‌هایی چون قصه گویی دیجیتال، صوتی، اینترنتی، تلویزیون و تلفن است که در کنار قصه گویی سنتی و چهره به چهره شکل گرفته است. قصه‌گویی دیجیتال ا چکیده کامل
   زمانی که فناوری با خلاقیت بشری پیوند می‌خورد مرز آن حتی به عالم خیال نیز راه پیدا می‌کند. مصادیق بارز قصه گویی نوین استفاده از فناوری‌هایی چون قصه گویی دیجیتال، صوتی، اینترنتی، تلویزیون و تلفن است که در کنار قصه گویی سنتی و چهره به چهره شکل گرفته است. قصه‌گویی دیجیتال از پدیده‌های جدید در عالم فناوری و قصه‌گویی است. هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های تولید قصه‌های دیجیتال توسط کودکان می‌باشد. تعیین شاخص های تولید قصه‌های دیجیتال توسط کودکان از طریق نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل خبرگان است که با استفاده از روش گزینشی، هدفمند و قضاوتی از نظرات 30 نفر از آنها استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌هاي کاربردی است که به روش های کتابخانه‌ای و کیفی با رویکرد دلفی انجام شد. روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌اي و میدانی است. به منظور سنجش توافق بین نظرات خبرگان از ضریب همبستگی کندال استفاده شده است. یافته‌هاي پژوهش توافق شدید بین نظرات خبرگان در دور اول و دوم را نشان می دهد. انتخاب موضوع قصه، نوشتن یا پیدا کردن قصه، تهیه فیلم و عکس، تهیه و ضبط صدا، ویرایش و ایجاد هماهنگی بین صدا و تصویر، مشاهده و بازنگری قصه دیجیتال، ارائه قصه دیجیتال، بازخور و بازبینی به عنوان مراحل تولید قصه‌های دیجیتال توسط کودکان شناسایی شدند جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - سویه‌های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت‌ها متناسب با نقش آنها
   سید امیر  آل محمد علی اکبر  گرجی ازندریانی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گ چکیده کامل
   نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده مي‌توان جاي داد. گروه نخست كه به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد اين گروه مكتب ليبراليسم و گرايشها و برداشتهاي متفاوت آن را شامل مي‌شود. در اين گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفي و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنايي دارد كه بايد براساس مفاهيم پايه‌اي آزادي، عدالت و برابري توجيه شود.گروه دوم، ويژه نظريه‌هاي مبتني بر مداخله دولت در اجتماع و ايفاي نقش رفاهي دولت است. در اين نظريه ها نقطه ی آغازين بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقي مي‌شود. هرچند كه در اين گروه نيز براي آزادي حرمت بسيار قايل هستند. با اين حال تأمين آزادي را جز در سايه عدالت(بويژه عدالت توزيعي) و برابري ميسر نمي‌دانند. شاخص ترين نماينده اين گروه مكتب سوسياليسم است كه در نظامهاي سياسي اروپاي امروز رواج بسياري دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین
   فرانک پوستی احمد باقری
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   یکی از حقوق انسان ها ، حق آزادی است ، هر انسانی حق دارد همان گونه که تکویناً اراده و قدرت انتخاب دارد ، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود . آزادی ابعاد گوناگونی دارد ، یکی از ابعاد آن آزادی فکر است ، یعنی هر انسانی حق دارد به هر چیز چکیده کامل
   یکی از حقوق انسان ها ، حق آزادی است ، هر انسانی حق دارد همان گونه که تکویناً اراده و قدرت انتخاب دارد ، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود . آزادی ابعاد گوناگونی دارد ، یکی از ابعاد آن آزادی فکر است ، یعنی هر انسانی حق دارد به هر چیز بیندیشد و تحقیق کند . بعُد دیگر آزادی عقیده است ، بدین معنی که انسان در گزینش یک دین و عقیده مختار است ، نه مجبور ، بعد سوم آزادی بیان و اظهار دیدگاه ها و ایده ها می باشد و سرانجام بعد چهارم ، آزادی در عمل و رفتار یعنی هر انسانی حق دارد آن گونه که می خواهد عمل کند . از جمله ایراد هایی که مخالفان آزادی برای اثبات خشونت و فقدان آزادی در دین اسلام مطرح می کنند حکم فقهی قتل مرتدان است . آنها می گویند اگر اکراه در عقیده ممنوع است و پذیرش اسلام با آزادی و اختیار حاصل می گردد ، وا نهادن عقیده نیز باید آزاد باشد ، پس تعیین این نوع عقوبت سخت برای خروج از دین ، دلیل برای ماندن بر عقیده بر اساس اجبار و تحمیل است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق در شرایط اقتصاد مقاومتی
   ایمان  حسامی تکلو سیروس  تدبیری مریم مجیدی علیرضا  افشارنژاد
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   در شرایط اقتصاد مقاومتی، کسب سطوح عالی بهره‌‌وری یکی از مهم‌‌ترین راه‌‌های دستیابی به کار شایسته و رشد اقتصادی می‌‌باشد. بهره‌‌وری به عنوان هدف هشتم برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله مطرح شده است و موضوعات اخلاقی جایگاه ویژه‌‌ای در ای چکیده کامل
   در شرایط اقتصاد مقاومتی، کسب سطوح عالی بهره‌‌وری یکی از مهم‌‌ترین راه‌‌های دستیابی به کار شایسته و رشد اقتصادی می‌‌باشد. بهره‌‌وری به عنوان هدف هشتم برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله مطرح شده است و موضوعات اخلاقی جایگاه ویژه‌‌ای در این میان دارند. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق حرفه‌‌ای در شرایط اقتصاد مقاومتی بود. ازاین رو در پژوهش حاضر، جامعه آماری، شامل خبرگان (مدیران و كارشناسان ارشد و با سابقه اداره كل راه و شهرسازی دارای بیش از ده سابقه خدمت در اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در سال‌های 1395 تا 1398 و اعضای هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دارای مدرك كارشناسی ارشد دكتری تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و متخصص در حوزه منابع انسانی سازمان‌ها با حداقل 5 سال سابقه همكاری یا مشاوره با این اداره كل می‌‌باشند که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص و نظر كارشناسی بودند. همچنین نمونه آماری به روش نمونهگیری غیرتصادفی، هدفمند با روش گلوله برفی انتخاب شد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، آمیخته و شیوه اکتشافی بود. به منظور جمعآوری داده‌های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از روش گراندد تئوری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سه فرضیه برای ارتقاء بهره‌وري منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي در شرایط اقتصاد مقاومتی باید به اخلاق سازمانی، اخلاق فردی و اخلاق اسلامی توجه نمود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی
   علی  دیزجی بهشید  ارفع نیا علیرضا مظلوم رهنی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی چکیده کامل
   اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می ‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - عوامل اجتماعی مؤثر بر تحول شخصیت از دیدگاه مولانا در مثنوی
   صمد  عباس‌‌زاده گرجان محمد فرهمند ابراهیم  دانش فرامرز  جلالت
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   از آنجا که مثنوی مولوی اثری تربیتی - عرفانی است، شاعر سعی کرده است پندها و اندرزهای خود را در مورد مسائل اجتماعی در قالب داستان، حکایت و تمثیل بیان کند و همچنین افکار و عقاید عرفانی خود را بیان کند. بنابراین داستان¬ها، حکایت¬ها و تمثیل¬های مثنوی بسیار متنوع است. این تنو چکیده کامل
   از آنجا که مثنوی مولوی اثری تربیتی - عرفانی است، شاعر سعی کرده است پندها و اندرزهای خود را در مورد مسائل اجتماعی در قالب داستان، حکایت و تمثیل بیان کند و همچنین افکار و عقاید عرفانی خود را بیان کند. بنابراین داستان¬ها، حکایت¬ها و تمثیل¬های مثنوی بسیار متنوع است. این تنوع، باعث تعدد و تنوع شخصیت¬ها در مثنوی می¬شود؛ آنچه اساس هر داستان است شخصیت¬های آن است که عامل یا روال وقایع هستند. در واقع، جهان داستانی مثنوی مملو از شخصیت‌هایی است که مولانا از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برمی‌گزیند و آنان را آگاهانه در راستای اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و اعتقادات حکمی، عرفانی و فلسفی خود قرار می‌دهد. مولانا هوشمندانه خصلت‌های روانی ـ طبقاتی شخصیت‌های جهان قصه‌هایش را لحاظ می‌کند و شخصیت‌های داستانی نیز متناسب با آن خصلت‌ها و ویژگی‌ها نقش خود را ایفا می‌نمایند. این مقاله به بررسی برخی از مهم¬ترین عوامل اجتماعی مؤثر در تحول و شخصیت‌پردازی مولانا و ویژگی¬های شخصیت¬ها در داستان¬های مثنوی می¬پردازد. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که: مولانا در بسیاری از قصه¬های مثنوی با طرح حکایت¬ها و داستان¬هایی ساده و عموماً برگرفته از زندگی تودة مردم به رهیافت¬ها و استنتاج¬هایی تأمل¬برانگیز در کنش و واکنش شخصیت¬ها می¬رسد. ذهن تأویل¬گر و معناگرای مولانا همواره در پس اشیاء و شخصیت¬های داستان و امور مادی و محسوس کیفیتی معنوی را جستجو می¬کند تا خواننده و مخاطب خود را بر خوان معانی رنگینی بنشاند که شایستة اهل طریقت است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مبانی دینی پیش فرض های اخلاق حرفه ای معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
   عبدالحمید فرزانه
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   هدف از این پژوهش، اثبات وجود پیش فرض هایی برای اخلاق حرفه ای مدرسان دانشگاه ها در آموزه های دینی است. بدین منظور با روش تحقیق کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) و دیدگاه‌های صاحب نظران، یافته‌هایی به دست آمد که نشان داد نه تنها بیشتر این پیش فرض ه چکیده کامل
   هدف از این پژوهش، اثبات وجود پیش فرض هایی برای اخلاق حرفه ای مدرسان دانشگاه ها در آموزه های دینی است. بدین منظور با روش تحقیق کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) و دیدگاه‌های صاحب نظران، یافته‌هایی به دست آمد که نشان داد نه تنها بیشتر این پیش فرض ها با آخرین دست آوردهای علوم جدید همخوانی دارد بلکه برخی از آنها می تواند تاثیر گذاری بسیار بالایی در توفیق متولیان امر تعلیم و تربیت در داشته باشد. نتایج به دست آمده سه دسته پیش فرض عمده را برای ورود به عرصه تعلیم و تربیت به اثبات رساند که پایبندی به آن ها اساتید را در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی خود موفق می دارد. این پیش فرض ها شامل عناصر و پیش فرض های اعتقادی: شامل باور کارآمدی ویژه انگیزه الهی، ایمان به نظارت دائمی خداوند و آشکار شدن واقعیت ها در قیامت، باورداشتن هدفمندی آفرینش و خلیفه الهی انسان و پیش فرض های معرفتی شامل والایی دانش و دانشوری، مقدم بودن تعلیم بر تزکیه از لحاظ فرایند، تقدم ارزشی تزکیه بر تعلیم، لزوم مخاطب شناسی و پیش فرض های رفتاری شامل آغاز کردن از خود و حفظ و تقویت جایگاه علمی خویش، رعایت وضعیت ظاهری مناسب ، نظم و انضباط کاری، مهربانی با مخاطبان و صداقت و یک رنگی و مثبت نگری که نقش اساسی در دست یابی به اهداف آموزشی و پرورشی آنان ایفاء می نماید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد)
   مریم  علی عمرانی علیرضا  منظری توکلی سنجر سلاجقه
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فره چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظام‌هاي كنترلي مؤثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري است و عوامل اصلي شكل‌گيري اين پديده شامل: علل اصلي (ریشه ها) و عوامل تسهيل‌كننده می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده‌ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری گردید‌. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در گام اول نشان داده‌ است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط‌مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. تعهد سازمانی نیز به‌مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجرای خط‌مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط‌مشی مالیاتی می‌شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به‌طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می‌شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقد حقوقی-اخلاقی نگرش مکتب استکهلم در درمان بیماری همه گیر کویید 19
   ناصر  قاسمی امیرعباس رکنی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   تأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت‌ها با غافلگیری در برابر شدت بی چکیده کامل
   تأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت‌ها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاست‌های نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریه‌ای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک به‌نظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همه‌گیری بیماری کرونا کرده‌اند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویت‌بندی در درمان بیماران و جیره‌بندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همه‌گیری یکی از قابل‌توجه‌ترین قسمت‌های این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار می‌توان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم به‌نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد می‌کنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمک‌رسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاست‌هایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بررسی اصول اخلاقی داوران تجاری بین المللی
   سمیرا  محمدی نژاد علی   غریبه حسن   پاشازاده
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   امروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود. چکیده کامل
   امروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود.طرفین و داوران باید از قواعد اخلاقی بالقوه قابل اجرا در فرایند داوری آگاه باشند. هرچند دستورالعمل های اخلاقی ارایه شده به طور مثال توسط کانون بین المللی وکلا اجباری نیستند و به طور جهانی شناخته شده نیستند اما عدم توجه به آنها می تواند عواقبی برای آرای صادره توسط داوران داشته باشد.در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی داوران با توجه به اسناد و کدهای اخلاقی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فیش برداری از آن ها به انضمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و آرای صادره در حدامکان خواهد بود.استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی با توجه به جنبه بین المللی تحقیق اجتناب ناپذیر خواهد بود. داشتن یک سیستم موثر برای کنترل احترام به اخلاق داوری و اصلاح بسیاری از بی نظمی های موجود در شیوه های داوری ضروری است. مهم ترین اصول اخلاقی که باید توسط داوران رعایت شود اصل شفافیت،محرمانگی و رعایت موافقت نامه داوری است.البته با توجه به پراکندگی مقررات و لازم الاجرا نبودن دستورالعمل های موجود و تا قبل از وجود یک سیستم موثر و لازم الاجرا ، توافق بین طرفین در خصوص یک کد اخلاقی در موافقت نامه داوری یا دستورالعمل های آیینی بعد از شروع اختلاف می تواند موثر باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - طراحی مدل خلق مجموعه ارزش شرکت ،با در نظر گرفتن ارزش اخلاقی مشتري و ارزش اخلاقی اجتماعی
   کیوان  مهبد هاشم  نیکومرام کریم  حمدی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   این پژوهش به دنبال بررسی نقش ارزش اخلاقی مشتری و ارزش اخلاقی اجتماعی در تقویت اثرات مثبت ارزش دریافت شده مشتری و رضایت از تأمین کننده است. سازمان زمانی ارزشمند، قابل احترام و تأثیرگذار است که مشتریان، ارزش اخلاقی و عملکردی از اقدامات سازمان دریافت کنند. طرح ارزش آفرینی چکیده کامل
   این پژوهش به دنبال بررسی نقش ارزش اخلاقی مشتری و ارزش اخلاقی اجتماعی در تقویت اثرات مثبت ارزش دریافت شده مشتری و رضایت از تأمین کننده است. سازمان زمانی ارزشمند، قابل احترام و تأثیرگذار است که مشتریان، ارزش اخلاقی و عملکردی از اقدامات سازمان دریافت کنند. طرح ارزش آفرینی اخلاقی رویکردی یکپارچه است که نشان می دهد سازمان چگونه می تواند و باید در منظر ذینفعان و بویژه مشتریان، ارزش اخلاقی خلق کند. افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان (ضمن تاکید بر اخلاقیات) نیز تأمل کنند و به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی براي عمل به مسئولیت های اخلاقی اجتماعی بنگاه‎ها وارد ادبیات بازاریابی شد . به دلیل نقش مهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور و باتوجه به قابلیت به کارگیري تئوري بازاریابی مثبت در این صنعت ، هدف کلی این پژوهش ارائه مدلی براي خلق مجموعه ارزش شرکت، ارزش اخلاقی مشتري و ارزش اخلاقی اجتماعی با رویکرد بازاریابی مثبت است. این پژوهش از نظر داده در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) قرار دارد. این فرآیند در دو فاز انجام می‎شود. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‎ها، در فاز کیفی از روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد و در فاز کمی روش مدل‎سازی معادلات ساختاری جهت سنجش برازش الگو تحقیق استفاده شد. در این فاز اول این مطالعه جهت ساخت و ارائه الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، با بهره‎گیری از نظر 15 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد. جامعه آماری در فاز دوم تحقیق جهت سنجش و آزمون مدل، گروه مشتریان خدمات بیمه کارآفرین است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در جامعه تعداد 384 نفر مشخص شد. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی نیز پرسشنامه بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت است. در بخش اول در سنجش روابط متغیرهای مستقل و میانجی، نقش و تاثیر «بازاریابی سببی»، «بازاریابی سبز» و «بازاریابی اجتماعی» بر روی «بازاریابی مثبت» به لحاظ آماری مورد تایید قرار گرفت که بر اساس نتایج بازاریابی اجتماعی بیشترین تاثیر و نقش را بر روی بازاریابی مثبت دارد. در بخش دوم مدل یعنی رابطه متغیر میانجی و متغیرهای وابسته، نقش و تاثیر «بازاریابی مثبت» بر « ارزش شرکت»، «ارزش اخلاقی مشتری» و «ارزش اخلاقی اجتماعی» به لحاظ آماری مورد تایید قرار گرفت که بر اساس نتایج بازاریابی مثبت بیشترین تاثیر و نقش را بر روی ارزش شرکت دارد. همچنین می توان چنین انتظار داشت که اعتماد مشتري به فروشنده ناشی از ارزش اخلاقی مشتری و فروشنده است و نشان از پذیرش ارزش هاي اخلاقی سازمان ارائه دهنده خدمات توسط مشتري دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - مولفه های اخلاق گرایانه ارائه مدل جهت ایجاد انگیزه و افزایش فرهنگ خرید تولیدات داخلی (مطالعه موردی : لوازم الکتریکی)
   سالومه   نوری سید مهدی  معافی مدنی ید الله  خداوردی
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   ایجاد محیط اخلاقی و ترویج ارزشهای انسانی یکی از مهم ترین وظایف سازمانهاست و رعایت اخلاق در دنیای کسب و کار موجب کاهش تنشها، افزایش بهره وری و ایجاد مزیتهای رقابتی برای سازمان میشود. ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ،اراﺋﺔ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ هموطنان ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ با درنظر گرفتن مولفه ه چکیده کامل
   ایجاد محیط اخلاقی و ترویج ارزشهای انسانی یکی از مهم ترین وظایف سازمانهاست و رعایت اخلاق در دنیای کسب و کار موجب کاهش تنشها، افزایش بهره وری و ایجاد مزیتهای رقابتی برای سازمان میشود. ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ،اراﺋﺔ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ هموطنان ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ با درنظر گرفتن مولفه های اخلاقی اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻴﻔﻲ در مرحله اول از طریق تکنیک گوله برفی منجر به شناسایی 10 نفر از خبرگان جهت مصاحبه شد ، بعد از انجام مصاحبه و کد گذاری های صورت گرفته مولفه های اصلی به همراه زیر مجموعه ها شناسایی شد ، در نهایت بعد از غربالگری انجام شده و استفاده مجدد از خبرگان متغییر های اصلی مدل شناسایی شد ، 2 زیر مجموعه اصلی برای مدل بدست آمده است شامل 1- مزایا و عوامل مثبت تاثیر گذار 2- موانع و محدودیت ها ، د برای عامل اول 10 متغییر شامل ترفیع و توزیع - ارزش ادرک شده از محصول استراتژی ها - بستر- قیمت تمام شده محصول برای مشتری - آشنایی و اعتماد به محصول - پشتیبانی و خدمات پس از فروش - میهن دوستی - کیفیت مناسب - تنوع محصول و برای عامل دوم 6 متغییر شامل پیامد ها- برند نبودن کالا - شرایط مداخله گر- پدیده محوری- ریسک ادراک شده از محصول - شرایط علی شناسایی شد ، در نهایت از روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور
   محسن  یحیی پور مجتبی  طبری اسداله  مهر آرا محمدرضا باقرزاده عزت الله بالوئی جامخانه
   شماره 48 , دوره 12 , تابستان 1401
   هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت‌های توزیع نیروی برق شمال کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش خبرگان و کارکنان و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. جهت تبیین روابط ساختاری عوامل مدل تعالی مدیریت منابع انسانی س چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت‌های توزیع نیروی برق شمال کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش خبرگان و کارکنان و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. جهت تبیین روابط ساختاری عوامل مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز از تکنیک دیمتل، برای تعیین وزن عوامل شناسایی شده با استعانت از مدل ایزو 34000 منابع انسانی، از آزمون دالالا و جهت ارزیابی عوامل و اولویت بندی آنها از تکنیک AHP استفاده شد. براساس تحلیل معادلات ساختاری نیز مشخص شد که هر چهار نظام با مدیریت منابع انسانی سبز از دید کارکنان نیز دارای ارتباط میباشند و بیشترین ارتباط مرتبط با آموزش و کمترین ارتباط با کاربرد میباشد. در نتیجه مدل طراحی شده پژوهش، تاثیر نظامهای مدیریت منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی سبز را تائید می‌کند و براساس نتیجه تکنیک AHP از دید خبرگان، به ترتیب اولویت با آموزش و بهسازی، حفظ و نگهداری، جذب و تامین و کاربرد میباشد و با توجه به پشتوانه نظری، توافق بالای خبرگان و محاسبات آماری برازش مدل، دارای اعتبار بوده و می‌تواند به عنوان معیاری برای پژوهش‌های آتی در جهت ساخت ابزاری برای انجام پژوهش‌های مرتبط باشد. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)
   ابراهيم  دهرويه مجید اشرفی جمادوردی  گرگانلی دوجی علی  خوزین
   شماره 38 , دوره 10 , زمستان 1398
   بر اساس نظریه های روانشناسی،تصمیم گیری مدیران تحت تاثیربرخی فاکتورهای روانشناختی ( اخلاقی) و رفتاری غیرقابل‌انکاری است که نیاز است به منظور اتخاذ تصمیمات اثربخش، این فاکتورها را درک کرد. متاسفانه در بسیاری ‏از مواقع مدیران نسبت به این موضوع آگاهی نداشته و درنتیجه عدم مد چکیده کامل
   بر اساس نظریه های روانشناسی،تصمیم گیری مدیران تحت تاثیربرخی فاکتورهای روانشناختی ( اخلاقی) و رفتاری غیرقابل‌انکاری است که نیاز است به منظور اتخاذ تصمیمات اثربخش، این فاکتورها را درک کرد. متاسفانه در بسیاری ‏از مواقع مدیران نسبت به این موضوع آگاهی نداشته و درنتیجه عدم مدیریت ‏احساسات خود، به‌طور ناخودآگاه تصمیمات اشتباهی می‌گیرند. یکی از راهکارهای مؤثر،کمک گرفتن از شاخه جدیدی در ‏علم مالی، بنام مالی رفتاری است. این پژوهش در حوزه اشخاص، به بررسي عوامل مختلف روانشناختی (اخلاقی) و رفتاری مؤثر درتصمیم گیری مدیران مالی، مورد مطالعه نظام بانکی،می‌پردازد.اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه و روش مدل¬سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ، به شناسایی فاکتورهای اصلی روانشناختی و سپس با کمک فنون AHP، به رتبه‌بندی و وزن دهی متغیرهای رفتاری مؤثر در تصدی و تصمیم‌گیری مدیران مالی می‌پردازد.نتایج بیانگر آن است فاکتورهای وراثتی، شخصیتی،اکتسابی و اجتماعی در تصمیم گیری افراد تاثیر دارند، بطوریکه متغیرهای:داشتن اعتمادبه‌نفس، توانایی مدیریت استرس، مسئولیت‌پذیری افراد ، داشتن توانایی‌های روانی و هوش هیجانی در یافتن راه‌حل‌های نوآورانه ،ازجمله مهم‌ترین متغیرهایی می‌باشند که در نوع تصمیم گیری افراد می تواند تاثیر داشته باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - نفس ستیزی مولوی در مثنوی
   رضا حیدری نوری
   شماره 26 , دوره 7 , زمستان 1395
   انسان به عنوان شریف‌ترین مخلوق عالم، و جانشین ذات باریتعالی، در قید و بند جهان مادی گرفتار شده است. او براساس فطرت حق‌جویی و خصلت کمال طلبی، در صدد اتصاف به صفات ذات اقدس الهی است، تا بتواند با حرکت در مسیر تزکیه و تهذیب نفس، به مقام قرب ربوبی و اتصال به محبوب حقیقی دست چکیده کامل
   انسان به عنوان شریف‌ترین مخلوق عالم، و جانشین ذات باریتعالی، در قید و بند جهان مادی گرفتار شده است. او براساس فطرت حق‌جویی و خصلت کمال طلبی، در صدد اتصاف به صفات ذات اقدس الهی است، تا بتواند با حرکت در مسیر تزکیه و تهذیب نفس، به مقام قرب ربوبی و اتصال به محبوب حقیقی دست یابد. تحقق این هدف متعالی، نیازمند پرهیز از اشتغال به جهان مادی و دوری از پیروی خواهش‌های نفسانی است. یکی از مکاتبی که انسان را در راستای چنین هدفی هدایت می‌کند، تا از مرحلة انقطاع از عالم تعینات تا مرتبة فناء فی الله نایل گردد، مکتب عرفان و تصوف است، و مولانا از جمله عارفانی است که در سراسر مثنوی به شرح و بسط آداب و شیوة سلوک الی الله پرداخته است. او مهمترین عامل و مانع دستیابی به کمال مطلق و حقیقت هستی را، نفس اماره می‌پندارد و مجاهدة با نفس را ـ که در این مقاله به بررسی کیفیت آن پرداخته شده ـ مایة تعالی روح و حیات جان آدمی محسوب می‌دارد. از منظر مولوی، ریاضت نفس و ممانعت از سرکشی آن، جهاد اکبر محسوب می‌گردد، و شرط ارتقاء سالک طریق حق، از عالم جماد تا مرحلة نفس مطمئنه، فنای عرفانی، یعنی کشتن نفس است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - اخلاق حرفه‌ای معلمی: راهبردهای افزایش اشتیاق به برقراری ارتباط در کلاس های زبان انگلیسی
   طیبه فانی مریم فرزام
   شماره 29 , دوره 8 , پاییز 1396
   از مهم ترین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی می توان به پرورش تعقل، تشویق به تفکر و تقویت مهارت های دانش آموزان جهت رسیدن به استقلال در یادگیری اشاره کرد. پژوهش نیمه تجربی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر روی اشتیاق برای برقراری ارتباط زبان آم چکیده کامل
   از مهم ترین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی می توان به پرورش تعقل، تشویق به تفکر و تقویت مهارت های دانش آموزان جهت رسیدن به استقلال در یادگیری اشاره کرد. پژوهش نیمه تجربی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر روی اشتیاق برای برقراری ارتباط زبان آموزان سطح متوسط انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش، شامل90 نفر زبان آموز آکادمی زبان دیاکو در تهران که بر اساس نمرات آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب شدند، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شدند. گروه های آزمایش به مدت 10 هفته یکی آموزش های مربوط به راهبردهای شناختی ودیگری آموزش های مربوط به راهبردهای فراشناختی را علاوه بر آموزش های معمول موسسه دریافت کردند. میزان اشتیاق برای برقراری ارتباط شرکت کنندگان قبل و بعد از دوره آموزشی از طریق پرسشنامه جمع آوری و به وسیله شاخص های آمار توصیفی و آزمون های تحلیل واریانس و لوین تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور معناداری اشتیاق زبان آموزان را به برقراری ارتباط افزایش داد. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این بود که روش های آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی هردو به یک میزان تاثیر گذار بوده و نسبت به یکدیگر برتری ندارند. نتایج این پژوهش می تواند زمینه پرورش اخلاق حرفه ای معلمان را از یک سو و توسعه توانش ارتباطی زبان آموزان را از سوی دیگر فراهم آورد جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - نژادپرستی در فلسفة اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی
   علیرضا  ملکی محسن جوادی
   شماره 25 , دوره 7 , پاییز 1395
   نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان‎ها بر برخی دیگر به واسطۀ نوع نژاد آن‌هاست. موضوع نژادپرستی در علوم مختلفی از جمله سیاست، جامعه‌شناسی، حقوق، روان‌شناسی و به ویژه علم اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. در برخی سیستم‎های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفۀ اخل چکیده کامل
   نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان‎ها بر برخی دیگر به واسطۀ نوع نژاد آن‌هاست. موضوع نژادپرستی در علوم مختلفی از جمله سیاست، جامعه‌شناسی، حقوق، روان‌شناسی و به ویژه علم اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. در برخی سیستم‎های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفۀ اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد. در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح سه تنسیق مشهور او از امر مطلق، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی‎تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی‎تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. این امر در حالی است که برخی، پاره‌ای از نظرات او، از جمله امر مطلق متعیّن، را موجب بروز عقاید نژادپرستانه می‌دانند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره
   سید محمد صادق موسوی روح اله رئیسی
   شماره 32 , دوره 8 , تابستان 1397
   "با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجار چکیده کامل
   "با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. " جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی
   محمدرضا جلالی سیدمحمود میرخلیلی عباسعلی حیدری مهدی شیدائیان ذبیح پیرانی
   شماره 29 , دوره 8 , پاییز 1396
   به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شيعي خاورميانه، در نتیجه تحريكِ ايران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تار چکیده کامل
   به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شيعي خاورميانه، در نتیجه تحريكِ ايران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی
   حسین  مریدی فر رضا  سکوتی نسیمی ناصر مسعودی
   شماره 32 , دوره 8 , تابستان 1397
   تفسیر قرارداد یکی از حوزه‌های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام‌های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص چکیده کامل
   تفسیر قرارداد یکی از حوزه‌های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام‌های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می‌گیرد. در غالب سیستم‌های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می‌باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده‌اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می‌پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم‌های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف‌نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها
   محمدرضا  ویژه آزاد  رضائی
   شماره 33 , دوره 9 , پاییز 1397
   استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی چکیده کامل
   استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی بدان‏ها تعیّن می‏بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران‏های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه‏رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه‌ای در هر قسم آن و به‌ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان‌ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش‌های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه‌ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه‏های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می‏تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق‏الذکر باشد، محقق می‏شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نظریۀ «رواییِ اخلاقیِ آزارِ ذهنی»
   شیرزاد پیک حرفه
   شماره 28 , دوره 7 , تابستان 1396
   این مقاله، پس از تفکیک 18 واژه‌ مختلف درباره «آزار»، در درباره آزادی میل، «اصل آزار» او را نقد و به‌جای آن نظریه جدیدی را باعنوان «روایی اخلاقی آزار ذهنی» مطرح می‌کند. اساس این نظریه «‌ضرورت» و «قابلیت‌اجتناب» «آزار» است. نظریه «روایی اخلاقی آزار ذهنی»، برای نشان دادن « چکیده کامل
   این مقاله، پس از تفکیک 18 واژه‌ مختلف درباره «آزار»، در درباره آزادی میل، «اصل آزار» او را نقد و به‌جای آن نظریه جدیدی را باعنوان «روایی اخلاقی آزار ذهنی» مطرح می‌کند. اساس این نظریه «‌ضرورت» و «قابلیت‌اجتناب» «آزار» است. نظریه «روایی اخلاقی آزار ذهنی»، برای نشان دادن «عدم‌ضرورت» و «قابل‌اجتناب بودن» «آزار» از فرمول ~□p → ◊~p ، در «منطق دئونتیک»، استفاده می‌کند و برپایه آن «آزار» «ذهنی» را از «عینی» تمیز می‌دهد: الف «آزار عینی» است ات‌ا (اگر و تنها اگر) «ضروی» باشد یا «قابل‌اجتناب» نباشد و «آزار ذهنی» است ات‌ا «ضروی» نباشد یا «قابل‌اجتناب» باشد. در پایان، دلایل و پیامدهای «روایی اخلاقی» «آزار ذهنی» تبیین می‌شوند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - اخلاق تجاری و تجارت اخلاقی
   حمید رضانیا شیرازی
   شماره 24 , دوره 6 , تابستان 1395
   در دنیاي امروز توجه به مسائل اخلاقی در تجارت و به طورکلی در اقتصاد بین المللی ،اهمیت خارق العاده اي کسب کرده است . اخلاق تجاري شاخه اي از اخلاق کاربردي (عملی ) است که اصول اخلاقی ومعنوي یا مسا ئل اخلاقی ناشی از آن ر ا در محیط تجاري یا فضاي کسب و کارمورد بررسی قرار می ده چکیده کامل
   در دنیاي امروز توجه به مسائل اخلاقی در تجارت و به طورکلی در اقتصاد بین المللی ،اهمیت خارق العاده اي کسب کرده است . اخلاق تجاري شاخه اي از اخلاق کاربردي (عملی ) است که اصول اخلاقی ومعنوي یا مسا ئل اخلاقی ناشی از آن ر ا در محیط تجاري یا فضاي کسب و کارمورد بررسی قرار می دهد.همچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توسعه ارتباطات و در نتیجه آن گسترش بازارها، نیازبه رعایت نکات اخلاقی در تجارت بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.ادیان و بویژه مکتب اسلام با قرائت اهل بیت(ع) تاکید بسزائی در ایجاد بستری اخلاقی به منظور بهتر زیستن و مسانخت با روحیه ی کمال گرای انسانی که از اهداف همه ی ادیان است بوده اند که در آموزه ها ، منش و تقریر بزرگان دینی بخوبی مشهود است . در واقع بر اساس اموزه های اسلامی راهبرد واقعی برای دورنبودن از دنیا و رهبانیت به معنای غلطش و در عین حال از مسیر کمال گراوی باز نماندن بهترین راهکار رو آوردن به تجارتی است که در آن اخلاق و بایسته های اخلاقی به دقت فراگیرگشته و محقق گردد جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مؤلفه‌های حلم و بردباری از نگاه قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم‌اسلام)
   زینب ملکی بابهویزی
   از منظر دین مبین اسلام، ایمان، عبادت، عزت و کرامت نفس، بدون حلم، قوام و دوامی ندارد و تعلیم و تربیت و تبلیغ دین، بدون آن میسّر نمی‌گردد. حلم؛ یکی از برترین خصلت‌های اخلاقی است که در زندگی اجتماعی و در تعامل با دیگران محقق می‌شود و در آیات متعددی از قرآن کریم و روایات مخ چکیده کامل
   از منظر دین مبین اسلام، ایمان، عبادت، عزت و کرامت نفس، بدون حلم، قوام و دوامی ندارد و تعلیم و تربیت و تبلیغ دین، بدون آن میسّر نمی‌گردد. حلم؛ یکی از برترین خصلت‌های اخلاقی است که در زندگی اجتماعی و در تعامل با دیگران محقق می‌شود و در آیات متعددی از قرآن کریم و روایات مختلف صادره از ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) مورد توجه قرار گرفته است. این فضیلت از صفات خداوند متعال و برخی از پیامبران شمرده شده است. در اهمیت حلم همین بس که انسان برای رسیدن به سعادت، راهی جز تزکیه و تهذیب نفس که همان کسب مکارم و فضایل و دوری از رذایل اخلاقی است، ندارد و حلم یکی از مؤلفه‌های مهم و مؤثر در این زمینه به شمار می‌رود؛ از این رو باید با تکیه و عمل به دستورات قرآن کریم و به‌کارگیری سیره‌ی گفتاری، رفتاری و عملی ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) در جهت تخلّق به حلم و اصلاح خود و همه‌ی افراد حاضر در عرصه‌ی اجتماع کوشید تا شاهد جامعه‌ای معتدل، عزت‌مند و آرام باشیم. در مقاله‌ی حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-‌ تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین ماهیت حلم، ایمان، عقل، کظم غیظ، صبر، تواضع، وقار، علم، سکوت و عفو و گذشت به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های این فضیلت اخلاقی از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد)
   مریم علی عمرانی علیرضا  منظری توکلی سنجر سلاجقه
   پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فره چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظام‌هاي كنترلي مؤثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري است و عوامل اصلي شكل‌گيري اين پديده شامل: علل اصلي (ریشه ها) و عوامل تسهيل‌كننده می باشد. روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده‌ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری گردید‌. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در گام اول نشان داده‌ است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط‌مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. تعهد سازمانی نیز به‌مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجرای خط‌مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط‌مشی مالیاتی می‌شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به‌طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می‌شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی و تحلیل اعجاز اخلاقی قرآن کریم
   مهین شهریور
   چکیده: اخلاق از مهمترین جلوه های قرآن کریم می باشد که برخی قائل به اعجاز قرآن کریم در این زمینه شده اند. اخلاق همان باید‌ها و نباید‌های عملی هستند که خدای حکیم برای رشد و کمال ما این‌ها را معین کرده تا انجام دهیم مانند نماز و روزه و حج و زکات و ... مباحث اخلاقی قرآن را چکیده کامل
   چکیده: اخلاق از مهمترین جلوه های قرآن کریم می باشد که برخی قائل به اعجاز قرآن کریم در این زمینه شده اند. اخلاق همان باید‌ها و نباید‌های عملی هستند که خدای حکیم برای رشد و کمال ما این‌ها را معین کرده تا انجام دهیم مانند نماز و روزه و حج و زکات و ... مباحث اخلاقی قرآن را باید در سه حوزه جستجو کرد: گزاره های اخلاقی جامع قرآن، نظام اخلاقی قرآن که با مبانی و اصول آموزه های خاص خود از دیگر نظام های اخلاقی برتر است، وتاثیر تاریخی قرآن در ایجاد انقلاب اخلاقی در جامعه صدر اسلام و مخاطبان خود. این مقاله در صدد است تا رویکردهای اخلاقیات قرآن را با اشاره به مصادیق اخلاقی قرآن از قبیل فضایل اخلاقی پسندیده، معرفی الگوهای اخلاقی برتر برای جهانیان، رعایت عفت کلام درباره مسائل جنسی و... آن ها را مورد بررسی و تحلیل نماید . جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - عدالت اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اسلامی
   محسن غفوری پور سید حمید شمع ریزی کمال خواجه پور
   یکی از اهداف متعالی که بشر همواره و در طی قرن‌ها در صدد تحقق آن بوده؛ عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از نتایج تحقق آن است. از نگاه قرآن، استقرار و اجرای عدالت در جامعه از مهم‌ترین وظایف انبیاء الهی به شمار می‌آید؛ از این رو اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی و در رأس آن، وجود چکیده کامل
   یکی از اهداف متعالی که بشر همواره و در طی قرن‌ها در صدد تحقق آن بوده؛ عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از نتایج تحقق آن است. از نگاه قرآن، استقرار و اجرای عدالت در جامعه از مهم‌ترین وظایف انبیاء الهی به شمار می‌آید؛ از این رو اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی و در رأس آن، وجود مقدس پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) به عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه ویژه داشته و به تبیین آن پرداخته‌اند. امنیت نیز با تمام ابعاد و زمینه‌هایش، از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی انسان بوده و عدم وجود آن، خلأ بزرگ و فصل مشترک بسیاری از مشکلات بشر در زندگی محسوب می‌شود؛ بنابراین بررسی و تبیین این دو مقوله و ارتباط میان آن‌ها ضروری می‌نماید. در مقاله‌ی حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی _ تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین ماهیت عدالت اجتماعى، نقش آن در امنیت جامعه اسلامی و در دو بعد اجتماعی و اقتصادی از نگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. جزييات مقاله
 • صاحب امتیاز
  انجمن علمی معارف اسلامی ایران
  مدير مسئول
  رضا حاجی ابراهیم (دانشگاه تهران)
  سردبیر
  محمود قیوم زاده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه)
  هیئت تحریریه
  محسن جوادی (استاد دانشگاه قم) (دانشگاه قم) احمد دیلمی (دانشیار دانشگاه قم) (دانشگاه قم) جعفر شانظری (دانشیار دانشگاه اصفهان) (دانشگاه قم) امیر عباس علیزمانی (دانشیار دانشگاه تهران) (دانشگاه تهران) محمود قیوم زاده (استاد داشگاه ساوه) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه) عبدالله نصری (استاد دانشگاه علامه) (دانشگاه علامه طباطبایی) علی احمد ناصح (استاد دانشگاه قم) (دانشگاه قم) محمدرسول آهنگران (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) (دانشگاه تهران) ویلیام گراوند (استاد دانشگاه مک گیل) (دانشگاه مک گیل) محمد محمدرضائی (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) (دانشگاه تهران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) (دانشگاه تهران) عین الله خادمی (استاد دانشگاه شهید رجایی) (دانشگاه شهید رجایی) محمدحسن قدردان قراملکی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ((استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)) سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند) ((استاد دانشگاه علی گر هند)) مارتین براون (استاد دانشگاه هاروارد) (دانشگاه هاروارد)
  شاپا: 2383-3279
  شاپا الکترونیکی:2383-3279
  پست الکترونیک
  akhlagh_1393@yahoo.com
  آدرس
  قم- بلوار امین-کوچه۱۵-کوچه۳-پلاک ۶-دفترانجمن معارف اسلامی
  تلفن
  ۰۲۵۳۲۹۲۸۲۰۶

  جستجو

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 9
  تعداد شماره ها 34
  مقالات چاپ شده 439
  تعداد نویسندگان 3488
  تعداد مشاهده مقاله 772584
  تعداد دانلود مقاله 78063
  تعداد مقالات ارسال شده 2304
  تعداد مقالات رد شده 1463
  تعداد مقالات پذیرفته شده 778
  درصد پذیرش 33 %
  زمان پذیرش(روز) 28
  تعداد داوران 100
  آخرین به روزرسانی 1401/05/18