• صفحه اصلی
  • تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021135 بازدید : 266 صفحه: 69 - 88

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط