حسین حبیبی تبار استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد رضا مسعود زاده استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سید حسین تقوی استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا حیدری نوری استاد
دکترا
دانشگاه قم
شهاب الدین وحیدی استاد
دکترا
دانشگاه حائری میبد
حمید رضا نیا شیرازی استاد
دکترا
دانشگاه المصطفی
حسین ایراندوست استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سید محمود میرخلیلی استاد
دکترا
دانشگاه تهران

مدير مسئول

رضا حاجی ابراهیم استاد
دکترا
دانشگاه تهران

سردبیر

محمود قیوم زاده استاد
maarefteacher@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

هیئت تحریریه

محسن جوادی (استاد دانشگاه قم) استاد
دکترا
دانشگاه قم
احمد دیلمی (دانشیار دانشگاه قم) استاد
دکترا
دانشگاه قم
جعفر شانظری (دانشیار دانشگاه اصفهان) استاد
دکترا
دانشگاه قم
امیر عباس علیزمانی (دانشیار دانشگاه تهران) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
محمود قیوم زاده (استاد داشگاه ساوه) استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عبدالله نصری (استاد دانشگاه علامه) استاد
دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
علی احمد ناصح (استاد دانشگاه قم) استاد
دکترا
دانشگاه قم
محمدرسول آهنگران (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
ویلیام گراوند (استاد دانشگاه مک گیل) استاد
دکترا
دانشگاه مک گیل
محمد محمدرضائی (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی) استاد
دکترا
دانشگاه تهران
عین الله خادمی (استاد دانشگاه شهید رجایی) استاد
دکترا
دانشگاه شهید رجایی
محمدحسن قدردان قراملکی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) استاد
دکترا
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) استاد
دکترا
(استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند) استاد
دکترا
(استاد دانشگاه علی گر هند)
مارتین براون (استاد دانشگاه هاروارد) استاد
دکترا
دانشگاه هاروارد