مقاله


کد مقاله : 13980629192333

عنوان مقاله : تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام

نشریه شماره : 37 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 266

فایل های مقاله : 815 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رسول شجاعی SHOJAEI.RASUL@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 جلیل قنواتی j_ghanavati@yahoo.com دانشیار دکترا
3 تورج تقی زاده taqizadeht@gmail.com استادیار دکترا
4 سید احمد حبیب نژاد a.habibnezhad@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی‌و بی‌ اصالت نمی‌شود اخلاق یکی از‌این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده‌هاي نوظهور با چهره‌ای جدید وارد دنیاي کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه‌های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف‌کننده در ارتباطند که هدف از‌این پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است.