مقاله


کد مقاله : 13980629192334

عنوان مقاله : نظام و روش‌هاي تربيتي درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مكتب اگزيستانسياليسم

نشریه شماره : 37 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 1/13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد فرج زاده mfarajzadeh2010@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد رضا سرمدی m.sarmadi@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضربه " نظام وروش¬هاي تربيتي درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مكتب اگزيستانسياليسم "می پردازد.هدف این پژوهش نظری ،کاربردی وباروش توصیفی –تحلیلی انجام شده است.در روش¬شناسي اگزيستانسياليسم، معلم تلاش مي¬كند كه متعلم را ترغيب كند تا از طريق سئوالاتي درباره ی معني زندگي به حقيقتي شخصي دست يابد. وظيفه¬ی معلم آن است كه براي يادگيري موقعيتي فراهم آورد كه طي آن شاگردان بتوانند ذهنيت خويش را ابراز كنند. به عقيده¬ی اگزيستانسياليست¬ها نبايد فراگير را با اغفال يا زور به يادگيري وادار كرد بلكه فراگير بايد از روي ميل و رغبت خويش و روبرو شدن با يك موقعيت نامعين، خود به دنبال يادگيري برود.در اين روش معلم نقش تسهيل كننده را دارد و فراگير ازروي ميل و رغبت به دنبال كشف حقيقت مي رود. در مكتب تربيتي اسلام نيز بر آن تاكيد شده است. ليكن طريق دسترسي به اين مهم در اين مكاتب با هم متفاوت است. به طور كلي در بررسي اين كه آيا روش¬هاي تربيتي اسلام و اگزيستانسياليسم، هم جهت مي¬باشد، مي¬توان گفت كه اين روش¬ها در خصوص پرورش تفكر منطقي در فراگيران تا حدودي همسو بوده ليكن روش¬هاي تربيتي اسلام نظر به جامع نگري اسلام از نوعي جامعيت كلي‌تري برخوردار است. به گونه¬اي كه اسلام با ديد همه جانبه¬اي كه به انسان دارد پرورش تمام ابعاد وجودي انسان را درنظر گرفته است.درحالي كه اگزيستانسياليسم و به طور كلي مكاتب غربي صرفاً به انسان به عنوان موجودي مادي توجه نموده¬اند.