مقاله


کد مقاله : 13981226236084

عنوان مقاله : نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی

نشریه شماره : 39 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 18

فایل های مقاله : 686 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی خالقی نژاد sali_khaleghi@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 محمد حسنی hosseini261@gmail.com استادیار دکترا
3 شهره حسین پور shohrehhossienpour@yahoo.com استادیار دکترا
4 احد نویدی anaveedy@gmail.com دانشیار دکترا
5 فرشته زینی وند نژاد f_zeynivand@yahoo.com دانش آموخته دکترا
6 اشرف‌السادات شکرباغانی a20.baghani@gmail.com استادیار دکترا
7 حیدر تورانی، heidar_toorani@yahoo.com دانشیار دکترا
8 مجید ثقفی majid_saghafi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در سال‌های اخیر با افزایش تولیدات علمی در کشور و گسترش فزاینده موسسات آموزش عالی، خطر شیوع بداخلاقی در انجام پژوهش‌ همه نهادهای پژوهش محور را تهدید می‌کند. پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي (یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) از اين ضرورت مستثني نبوده است و به صورت بالقوه در معرض تهدید سرايت بد اخلاقي پژوهشي قرار دارد. این مطالعه با هدف تدوین نظام‌نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. داده‌های احصاء شده از جلسات بحث گروه کانونی و مصاحبه رو در رو بوسیله تحلیل محتوای تماتیک تحلیل گردید. تحلیل یافته‌ها منجر به شناسایی دو مقوله اصلی منش اخلاقی پژوهشگر شامل 4 زیرمقوله تواضع و فروتنی، صبر و بردباري، حساسیت فرهنگی، مشارکت‌جوئی و اصول اخلاقی حاكم بر پژوهش شامل 9 زیرمقوله سودمندی پژوهش، اصالت علمی، رعایت حقوق همکاران، رعایت حقوق شرکت‌کنندگان، اجتناب از سرقت علمی، انتشار یافته ها، ساده نويسي گزارش، سپاسگزاری، نقدپذیری و نقادی علمی گردید. در مجموع، یافته‌های این پژوهش می‌تواند گامی برای اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی‌تر در انجام پژوهش و ایجاد فضای اعتماد و احترام در میان ذینفعان پژوهشگاه بازی کند و مبنایی برای گفتگوهای بیشتر و توسعه‌ی فرهنگ اخلاق پژوهش فراهم نماید