مقاله


کد مقاله : 13991021251671

عنوان مقاله : قبای نظام حقوقی شایسته‌سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی

نشریه شماره : 42 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 44

فایل های مقاله : 883 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می¬شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می¬شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش¬ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می¬کند، و به نیازهای جامعه پاسخ ¬می¬دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته¬سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان¬ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش¬ها، حق¬ها و تکالیفی برای بهره¬مندی از توانایی¬های انسان¬ها در اجتماع، پیش¬بینی می¬کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته¬سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می¬گردد؟ به نظر می¬رسد که شایسته¬سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می¬شود. پژوهش پیش¬روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه¬ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می¬پردازد.