• صفحه اصلی
  • ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970429174225143382 بازدید : 3717 صفحه: 183 - 202

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط