• صفحه اصلی
  • پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی با رویکرد اخلاق گرایی ، نوآوری و نظام مدیریت کیفیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021132 بازدید : 326 صفحه: 5 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط