• صفحه اصلی
  • طراحی مدل بهینه ارزشی بازاریابی به منظور ترویج و بهبود فروش داروهای گیاهی: یک تحقیق کیفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021145 بازدید : 206 صفحه: 221 - 242

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط