• صفحه اصلی
  • طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق در شرایط اقتصاد مقاومتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537307 بازدید : 95 صفحه: 83 - 106

20.1001.1.23833279.1401.12.48.13.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط