• صفحه اصلی
  • طراحی مدل خلق مجموعه ارزش شرکت ،با در نظر گرفتن ارزش اخلاقی مشتري و ارزش اخلاقی اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537316 بازدید : 110 صفحه: 235 - 256

20.1001.1.23833279.1401.12.48.8.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط