عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) استاد
دکترا
(استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)