سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند) Prof
PhD
(استاد دانشگاه علی گر هند) (استاد دانشگاه علی گر هند)