مقاله


کد مقاله : 13980119178543

عنوان مقاله : ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران

نشریه شماره : 35 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 320

فایل های مقاله : 871 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایوب سرافراز sarafraz56@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 غلامرضا معمارزاده طهران gmemar@gmail.com دانشجو دکترا
3 ناصر حمیدی n.hamidi1344@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت سازمانها نقش دارد، منابع انساني نخبه، مفید و كارآمد می باشد. حاكميت اخلاق در سازمان علاوه بر اینکه نگهداشت نخبگان را تسهیل می کند، سبب كاهش تعارضات و ماندگاری نیروی انسانی شده و بهره وري را افزايش میدهد. بهمین دلیل در این مقاله مدلی برای نگهداشت نخبگان در سازمانهای دولتی ایران مبتنی بر اخلاقیات و بسترهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی ارایه شده است. این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی است.روش پژوهش، تحليل مضموني است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 13 تن از خبرگان بوده است. نتایج در قالب 4 مضمون اصلی، شامل مضامین سازمانی، فردی، روانی و شغلی دسته بندی شده اند. برای انتخاب جامعه اماری از طریق نمونه گیری خوشه ای ده سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها در میان مدیران و کارشناسان منابع انسانی آنها توزیع گردید. بر اساس یافته های پژوهش در بعد سازمانی عواملی چون عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، مشارکت و فرهنگ سازمانی اهمیت بسیاری در نگهداشت نخبگان دارند. از بعد روانی، تکریم نخبگان و از لحاظ شغلی نیز استقلال شغلی، چالشی بودن و کیفیت نقش اهمیت بسزایی در نگهداشت نخبگان دارند. همچنین توجه به ویژگی های فردی نخبگان مخصوصا ریسک پذیری نیز عامل بسیار مهمی در نگهداشت آنان است.