مقاله


کد مقاله : 13990607249159

عنوان مقاله : جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 1/12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره آزادی azadizohre62@gmail.com دانشجو دکترا
2 عبدالله نصری nasri_a32@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به¬عنوان یکی از شاخه¬های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختیار را به¬صورت مفصل در ذیل اصول خود گنجانده است. ارسطو به¬عنوان یکی از سردمداران مکتب اخلاق فضیلت بحث از اختیار را با آگاهی و فضیلتمندی مرتبط می¬داند و این¬ها را اموری به‌هم‌پیوسته معرفی می-کند. علامه جعفری به¬عنوان یکی از متفکران معاصر نیز در اخلاق شیوه ارسطویی را در پیش می¬گیرد و مهم¬ترین مؤلفه‌های زندگی فضیلتمندانه را حیات معقول معرفی می¬کند. پس از بررسی آراء این دو فیلسوف نکات مشترک و متفاوتی بدست آمد. هر جند این دو فیلسوف از مبانی اخلاقی متفاوتی در نظریات خود برخوردارند (یکی طبیعت¬گرا و دیگری مبتنی بر اخلاق اللهی است) اما در اخلاق فضیلت راه یکسانی را می¬پیمایند.