مقاله


کد مقاله : 13991125262183

عنوان مقاله : کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی

نشریه شماره : 42 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 71

فایل های مقاله : 933 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

فرآيند اساسي¬سازی حقوق ‌خصوصی، که حاصل تحولات ‌تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق ‌بشر در نيمه ‌دوم قرن بیستم می¬¬باشد، به معنای استناد به حقوق ‌اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق‌ خصوصی است. نفوذ حقوق ‌بنيادين ‌بشری بر حقوق ‌مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت ‌بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا با‍زتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق ‌مسئوليت ‌مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی¬‌سازی در حوزه حقوق ‌مسئوليت ‌مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي¬توان‌ گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق ‌مربوط ‌به ‌شخصيت و حقوق ‌بنيادين، مانند کرامت ‌ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال ‌فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم‌ خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه¬های حقوق ‌خصوصی با حقوق‌ بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع هم‌پوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش¬هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل ‌و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات‌ و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق‌ خصوصي‌ است.