• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه باورهای دینی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر التزام به حجاب اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537302 بازدید : 114 صفحه: 5 - 18

20.1001.1.23833279.1401.12.48.11.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط