• صفحه اصلی
  • سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537306 بازدید : 94 صفحه: 65 - 82

20.1001.1.23833279.1401.12.48.2.6

نوع مقاله: پژوهشی