• صفحه اصلی
  • تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537313 بازدید : 93 صفحه: 161 - 190

20.1001.1.23833279.1401.12.48.5.9

نوع مقاله: پژوهشی