• صفحه اصلی
  • مولفه های اخلاق گرایانه ارائه مدل جهت ایجاد انگیزه و افزایش فرهنگ خرید تولیدات داخلی (مطالعه موردی : لوازم الکتریکی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537317 بازدید : 97 صفحه: 257 - 286

20.1001.1.23833279.1401.12.48.9.3

نوع مقاله: پژوهشی