• صفحه اصلی
  • طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537318 بازدید : 104 صفحه: 287 - 304

20.1001.1.23833279.1401.12.48.10.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط