مقاله


کد مقاله : 13990607249168

عنوان مقاله : ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد)

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 96

فایل های مقاله : 917 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس شریفی پور a.sharifi126@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 هادی بستام Bastam.hadi@gmail.com استادیار دکترا
3 علی حسین زاده Hosseinzadeh56@gmail.com استادیار دکترا
4 علیرضا پویا alirezapooya@um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخلاقی را مورد بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ دهد. تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ ر‌و‌ش‌، تحقیقی‌ پیما‌یشی‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ هد‌ف‌، تحقیقی‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌-تو‌سعه‌ ا‌ی‌ ا‌ست‌. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس اين تجزيه و تحليل عوامل موثر شامل ویژگی های فردی، ویژگی های موقعیتی، ویژگی های انگیزشی و ویژگی های محصول¬ شناسايي شده و نتايج حاصله نشان دهنده تاثير همه عوامل فوق بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای شهر مشهد مبتنی بر ویژگی ها و رفتار مصرف کننده می باشند که در این میان ویژگی ها و عوامل فردی و موقعیتی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای دارند.