• فهرست مقالات علی حسین زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد)
    عباس شریفی پور هادی  بستام علی حسین زاده علیرضا پویا
    بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر چکیده کامل
    بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخلاقی را مورد بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ دهد. تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ ر‌و‌ش‌، تحقیقی‌ پیما‌یشی‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ هد‌ف‌، تحقیقی‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌-تو‌سعه‌ ا‌ی‌ ا‌ست‌. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس اين تجزيه و تحليل عوامل موثر شامل ویژگی های فردی، ویژگی های موقعیتی، ویژگی های انگیزشی و ویژگی های محصول¬ شناسايي شده و نتايج حاصله نشان دهنده تاثير همه عوامل فوق بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای شهر مشهد مبتنی بر ویژگی ها و رفتار مصرف کننده می باشند که در این میان ویژگی ها و عوامل فردی و موقعیتی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه هاي زنجیره ای دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تاثیر نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد صنعت هتلداری
    علی نخچیان علی حسین زاده حسین  مؤمنی مهمویی محمد قاسمی نامقی
    اخلاق کاري مهمترین عامل در موفقیت صنعت هتلداري می باشد. جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال چکیده کامل
    اخلاق کاري مهمترین عامل در موفقیت صنعت هتلداري می باشد. جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود شرکت باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر عملکرد صنعت هتلداری هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي می¬باشد و روش جمع¬آوري اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه اي 125 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. يافته¬ها بيانگر تاثير مثبت و معنادار بازاریابی ایمیلی و بازاریابی شبکه ای ، بازاریابی محتوا بر ابعاد عملکرد هتل ها (از هر 4 منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و اخلاقی) است. اما تاثیر بازاریابی ویروسی بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می¬سازد که آنها با سرمایه¬گذاری بر روی استراتژی های بازاریابی دیجیتال نه تنها ضرر نمی¬کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد نیز دست می¬یابند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل مطلوب ارزشی ائتلاف استراتژیک شرکتهای تولیدی در ایران (مطالعه موردی، شرکت تولیدکننده متانول)
    حجت  مبرزی علی حسین زاده محمد  قاسمی نامقی
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین شرکت های مختلف، از ویژگی‌های مهم و استراتژیک برای شرکت ها محسوب شده و همکاری فناورانه بین شرکت ها، یک راهکار مهم و ارزشمند برای تقویت و اشاعه نوآوری محسوب می گردد. در صنعت متانول، برقراري ائ چکیده کامل
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین شرکت های مختلف، از ویژگی‌های مهم و استراتژیک برای شرکت ها محسوب شده و همکاری فناورانه بین شرکت ها، یک راهکار مهم و ارزشمند برای تقویت و اشاعه نوآوری محسوب می گردد. در صنعت متانول، برقراري ائتلاف بین شرکت‌های تولیدکننده متانول با سرعت به وضعیت و حالت غالب براي تجاري‌سازي نوآوري تبدیل شده است. مطالعه پیشرانه‌هاي برقراري ائتلاف استراتژیک بین شرکت‌های تولیدکننده متانول در ایران یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است برای این منظور مراحل تشکیل ائتلاف بررسی و عوامل مؤثر بر هر کدام از این مراحل شناسایی شده و ارزیابی گردید. در این پژوهش از دیدگاه 12 نفر از خبرگان شرکت‌های تولیدکننده متانول و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. در این پژوهش از داده‌ها و اطلاعات اولیه و ثانویه استفاده گردید. براساس داده های اولیه گردآوری شده از طریق مصاحبه‌ها و مشاهدات و داده‌های ثانویه حاصل از مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه مرحله اول تدوین گردید، نتایج حاصل از پرسشنامه اول امکان شناسایی عواملی که از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را بر موفقیت ائتلاف شرکت های تولیدکننده متانول داشتند، فراهم آورد. در مرحله بعد براساس معیارهای بدست آمده از مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه، به ارائه مدل بهینه عوامل مذکور براساس میزان تأثیر آن ها بر موفقت ائتلاف اقدام گردید. مدل به دست آمده به تأثیر شاخص موفقیت در بازار، ماندگاری، موفقیت مالی و بهبود وضعیت رقابتی در موفقیت یا شکست ائتلاف های استراتژیک اشاره دارد. جزييات مقاله