• صفحه اصلی
  • نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000312273676 بازدید : 1402 صفحه: 85 - 98

20.1001.1.23833279.1400.11.44.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط