• صفحه اصلی
  • رفتارهای مطلوب بازاریابی و تاثیر آن بر توسعه تلویزیون اینترنتی (مطالعه موردی: مخاطبان تلویزیون عادی و تلویزیون اینترنتی در شهر اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021146 بازدید : 242 صفحه: 243 - 258

نوع مقاله: پژوهشی