• صفحه اصلی
  • شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر اصول اخلاقی و ارائه مدل مناسب در نظام بانکداری الکترونیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021133 بازدید : 332 صفحه: 31 - 48

نوع مقاله: پژوهشی