• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روش‌های بصیرت افزایی سرباز از دیدگاه قرآن و سنت معصومین(ع)
    «بصیرت سربازان»، به علت ماهیت جهادی سربازی، و طراحی پیچیدة دشمنان در جنگ نرم، نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف عالی سربازی دارد. از این رو فرماندهان به این نتیجه رسیده‌اند که باید در روابط خود با سربازان بر بصیرت آنان بیافزایند که این فرآیند را می‌توان اصل بصیرت‌افزایی چکیده کامل
    «بصیرت سربازان»، به علت ماهیت جهادی سربازی، و طراحی پیچیدة دشمنان در جنگ نرم، نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف عالی سربازی دارد. از این رو فرماندهان به این نتیجه رسیده‌اند که باید در روابط خود با سربازان بر بصیرت آنان بیافزایند که این فرآیند را می‌توان اصل بصیرت‌افزایی در روابط فرمانده و سرباز نامید. اما مشکل اساسی برای فرماند‌هان مسلمان در بارة این اصل، عدم آشنایی با روش‌های مناسب با محیط سربازی و مؤید به قرآن و سنت است. به علت وجود این مشکل، این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی در صدد تبیین اجمالی اصل بصیرت‌افزایی و ارائة روش‌های آن بر اساس قرآن و سنت معصومین (ع) است. حاصل این پژوهش نیز معرفی و بررسی یازده روش در عملیاتی کردن اصل بصیرت‌افزایی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین تطبیقی وفاداری در نظام اخلاقی اسلام و اخلاق غیر دینی
    وفاداری، یکی از اصلی ترین فضایل مطرح در جوامع بشری و مورد بررسی در مکاتب اخلاقی است. این مقاله به بررسی و مقایسه تبیین های ارائه شده از وفای به عهد از دیدگاه اخلاق اسلامی و مکاتب فکری بشری با تاکید بر غایت گرایی می پردازد. تحقیق پیش‌رو در صدد طرح و اثبات دو فرضیه اساسی چکیده کامل
    وفاداری، یکی از اصلی ترین فضایل مطرح در جوامع بشری و مورد بررسی در مکاتب اخلاقی است. این مقاله به بررسی و مقایسه تبیین های ارائه شده از وفای به عهد از دیدگاه اخلاق اسلامی و مکاتب فکری بشری با تاکید بر غایت گرایی می پردازد. تحقیق پیش‌رو در صدد طرح و اثبات دو فرضیه اساسی است:1- پیش فرض تمامی مکاتب، فضیلت دانستن وفاداری و ملتزم بودن به آن است، 2- تبیین اسلام از وفاداری، منحصر به فرد و جامع بوده و ضمانت اجرایی جهت التزام عملی به این اصل را تدارک دیده است. به منظور بیان و اثبات دو فرضیه فوق، به معرفی اجمالی مکاتب اخلاقی و معیار خوب و بد اخلاقی، بررسی وفاداری از دیدگاه مکاتب مختلف پرداخته و با نشان دادن نقدها و نقیصه های مکاتب مطرح شده، منحصر بفرد بودن جایگاه وفاداری در نظام اخلاقی اسلام ودر سازگاری منطقی با انسان شناسی اسلامی اثبات شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ناسازگاری زبان اخلاقی جدید با زبان اخلاقی سنتی
    مقاله‌ی حاضر در صدد بررسی زبان اخلاقی جدید از منظر ارزش ها و فضایلی که مورد نظر آنهاست و مقایسه ی آن با زبان اخلاقی سنتی میباشد. هر یک از این دو، واژه نامه ای مختص به خود دارند که کاملا با دیگری متفاوت ویا حتی ناسازگار می باشد. در زبان اخلاقی جدید، به فضایل خارجی از جم چکیده کامل
    مقاله‌ی حاضر در صدد بررسی زبان اخلاقی جدید از منظر ارزش ها و فضایلی که مورد نظر آنهاست و مقایسه ی آن با زبان اخلاقی سنتی میباشد. هر یک از این دو، واژه نامه ای مختص به خود دارند که کاملا با دیگری متفاوت ویا حتی ناسازگار می باشد. در زبان اخلاقی جدید، به فضایل خارجی از جمله عدالت، آزادی، تسامح، عقلانیت و خود مختاری فردی توجه شده است که طبیعتا این انتخاب، لوازم و آثاری از جمله عدم التفات به فضایل نفسانی و کمالات نفس، داشتن یک زبان خنثی و مشتمل بر بی طرفی و عدم توجه به ضعف عقل آدمی و لحاظ آن به عنوان معیار نهایی در انتخاب صور مختلف زندگی، در مقابل اخلاق ارسطویی ابتدا به بحث از نفس و کمالات آن و فضایل نفسانی پرداخته و سپس آن ها را پلی برای کسب خیرات خارجی قرار میدهد علاوه بر اینکه ملاک راعقل عملی می داند که در سایه‌ی تلبّس به حکمت، صاحب آن قادر به تشخیص صحت و سقم افعال میباشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - خودباوری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأکید بر نگرش دینی)
    خودباوری با شبکه¬ای از مفاهیم دینی نظیر کرامت نفس، عزت نفس، حرمت نفس، عدم سرزنش خویش، اراده¬مندی، توانایی¬ حل مسئله و تکیه نمودن بر خالق جهان و امکانات آن، در ارتباط است. خودباوری نشانه¬هایی دارد که می-توان به ترس، کم¬رویی، گوشه گیری، ناامیدی، بدبینی، دروغگویی و پرخاشگر چکیده کامل
    خودباوری با شبکه¬ای از مفاهیم دینی نظیر کرامت نفس، عزت نفس، حرمت نفس، عدم سرزنش خویش، اراده¬مندی، توانایی¬ حل مسئله و تکیه نمودن بر خالق جهان و امکانات آن، در ارتباط است. خودباوری نشانه¬هایی دارد که می-توان به ترس، کم¬رویی، گوشه گیری، ناامیدی، بدبینی، دروغگویی و پرخاشگری اشاره کرد. درصورتی که آدمی تحقیر گردد، مقایسه شود، آرزوهای دست نایافتنی داشته باشد و به خودپندارة نادرست مبتلا گردد، اعتماد به نفس خویش را از دست داده و در مسیر تضعیف قرار می¬گیرد. مقاله حاضر به این سؤال اساسی پاسخ می¬دهد که انسان مؤمن چگونه می-تواند اعتماد به نفس ضعیف خویش را تقویت کرده، به نقطة تعادل برساند. قرآن و نیز احادیث شیوه¬ها و راهکارهایی را ارائه می¬دهند. می¬توان نشان داد که دین دارای بعد عملی است و می¬توان برای معضلات روحی روانی بشر نظیر خودکم-بینی و خودناباوری مدل الهی ارائه کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - گسترة قاعده اعتدال در نظام فکری ارسطو
    در این مقاله تلاش شده تا محدوده قاعده اعتدال در نظام فکری ارسطو بیان گردد. یکی از مسائلی که ذهن اندیشمندان را درگیر کرده، این است که آیا تمام افعال و احساسات انسانی مشمول این قاعده می¬شوند یا خیر؟ تعدادی از فیلسوفان این مسئله را به صورت اشکالی بر ارسطو مطرح کرده¬اند؛ ای چکیده کامل
    در این مقاله تلاش شده تا محدوده قاعده اعتدال در نظام فکری ارسطو بیان گردد. یکی از مسائلی که ذهن اندیشمندان را درگیر کرده، این است که آیا تمام افعال و احساسات انسانی مشمول این قاعده می¬شوند یا خیر؟ تعدادی از فیلسوفان این مسئله را به صورت اشکالی بر ارسطو مطرح کرده¬اند؛ ایشان عقیده دارند که برخی افعال به صورت مطلق رذیلت یا فضیلت محسوب می¬شوند و این¬گونه نیست که چنانچه ارسطو ادعا می¬کند نقطه اعتدال اخلاقی برای آن¬ها در نظر گرفته شود. نویسنده ضمن جستجوی عبارات ارسطو در پاسخ به این سوال، با عبارتی برخورد کرده که ارسطو موردهای نقضی برای قانون اعتدال ذکر می¬کند و عده¬ای از امور را رذیلت مطلقه می¬پندارد. در ادامه تلاش شده تا اسلوب¬های کلی در نظام فکری ارسطو یافت شود که بر طبق آن¬ها بتوان مسئله را سازماندهی شده پاسخ داد. در نهایت راه¬حلی پیشنهاد می¬شود که ارسطو در میان کلمات خود به آن اشاره¬ای داشته است. طبق این راه¬حل مسئله در تمام مصادیق مشکوک به خروج از قاعده اعتدال – حتی مواردی که خود ارسطو آن¬ها را رذیلت مطلقه می¬خواند - حلّ می¬گردد و همه آن¬ها تحت قانون حدّ وسط باقی می¬مانند جز چند مورد که ظاهراً تنها در سایه ادیان الهی معنا و مفهوم پیدا می¬کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل و نقد شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه رو
    این نوشتار درصدد تحلیل و نقد موضع انتقادی سینوت – آرمسترانگ نسبت به امکان‌سنجی توجیه باور اخلاقی است. سینوت– آرمسترانگ با قائل شدن به گونه‌ای شکاکیت، معتقد است که نسبت به توجیه باورهای اخلاقی باید توقف نمود. وی شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه¬رو را نوعی مصالحه بین شکاکیت آک چکیده کامل
    این نوشتار درصدد تحلیل و نقد موضع انتقادی سینوت – آرمسترانگ نسبت به امکان‌سنجی توجیه باور اخلاقی است. سینوت– آرمسترانگ با قائل شدن به گونه‌ای شکاکیت، معتقد است که نسبت به توجیه باورهای اخلاقی باید توقف نمود. وی شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه¬رو را نوعی مصالحه بین شکاکیت آکادمیک، شکاکیت پیرهونی و شکاکیت میانه¬رو می¬داند و برای تفصیل این مصالحه، ابتدا مقایسه¬گرائی را در حوزه معرفت¬شناسی و توجیه باور اخلاقی تبیین نموده و شکاکیت اخلاقی پیرهونی را براساس آن تفسیر می¬نماید. سپس با بررسی شکاکیت اخلاقی آکادمیک و میانه¬رو، بین آن سه نوع شکاکیت، ترکیب و مصالحه‌ای ایجاد می¬کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - سبک همسایه‌داری اسلامی در مقابله با همسایگان بدرفتار
    زندگی اجتماعی امروزبشردرعین برخوداری نسبی ازفضایل اخلاقی و انسانی، در مواردی با نا بسامانیها و ناملایمات اجتماعی اخلاقی مختلفی همراه است؛ لازم است با وضع قوانین مناسب و فرهنگ سازی درست و ارائه راهکارهای عملیاتی کارآمد،زندگی مردم را سروسامانی داد. ودرحوزه روابط اجتماعی ی چکیده کامل
    زندگی اجتماعی امروزبشردرعین برخوداری نسبی ازفضایل اخلاقی و انسانی، در مواردی با نا بسامانیها و ناملایمات اجتماعی اخلاقی مختلفی همراه است؛ لازم است با وضع قوانین مناسب و فرهنگ سازی درست و ارائه راهکارهای عملیاتی کارآمد،زندگی مردم را سروسامانی داد. ودرحوزه روابط اجتماعی یکی ازمواردی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، جایگاه همسایگان می باشد. قرآن وروایات که تامین کننده سعادت دنیا و آخرت انسانها می باشند، دستورات وبرنامه های متنوعِ اجتماعی واخلاقیِ بسیاری را برای همسایگان در نظر گرفته که با تبعیت وبکارگیری آنها، مردم می توانند درکنارهم براحتی وآسایش زندگی نمایند.ازآنجایی که به انجام رسیدن این مهم جزباهمکاری وهمدلی، میسّرنیست، لازم است همگان به تعامل سازنده با دیگران به ویژه همسایگان اهتمام ورزند. این تحقیق با موضوع سبک زندگی دینی درتعامل باهمسایگان، ضمن بیان وظایف وحقوق همسایگان، شیوه های مقابله درست با همسایگان بد اخلاق رامورد بررسی قرار داده است. جزييات مقاله