• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی کاربست تربیتی، آموزشی آیه در قرآن کریم
    شاهرخ حکمت
    آفریدگار هستی، پرتوی از ذات بیکران و جمیل خویش را از رهگذر اسماء وصفات در آیینه‌ی آیات تکوین و تشریع و در دو عرصه آفاق و انفس، متجلی ساخته و اهل نظر همواره در این دریغ¬اند که کاش صد هزار دیده داشتند برای تماشای این صد هزار جلوه. این مقاله می¬کوشد تا نمونه¬هایی از آیات ا چکیده کامل
    آفریدگار هستی، پرتوی از ذات بیکران و جمیل خویش را از رهگذر اسماء وصفات در آیینه‌ی آیات تکوین و تشریع و در دو عرصه آفاق و انفس، متجلی ساخته و اهل نظر همواره در این دریغ¬اند که کاش صد هزار دیده داشتند برای تماشای این صد هزار جلوه. این مقاله می¬کوشد تا نمونه¬هایی از آیات الهی را از منظر تربیتی وآموزشی مورد نظر و توجه و واکاوی قرار دهد و ثمرات هر یک از این نگرش‌ها، به پیشگاه ارباب معرفت پیشکش گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اخلاق تجاری و تجارت اخلاقی
    حمید رضانیا شیرازی
    در دنیاي امروز توجه به مسائل اخلاقی در تجارت و به طورکلی در اقتصاد بین المللی ،اهمیت خارق العاده اي کسب کرده است . اخلاق تجاري شاخه اي از اخلاق کاربردي (عملی ) است که اصول اخلاقی ومعنوي یا مسا ئل اخلاقی ناشی از آن ر ا در محیط تجاري یا فضاي کسب و کارمورد بررسی قرار می ده چکیده کامل
    در دنیاي امروز توجه به مسائل اخلاقی در تجارت و به طورکلی در اقتصاد بین المللی ،اهمیت خارق العاده اي کسب کرده است . اخلاق تجاري شاخه اي از اخلاق کاربردي (عملی ) است که اصول اخلاقی ومعنوي یا مسا ئل اخلاقی ناشی از آن ر ا در محیط تجاري یا فضاي کسب و کارمورد بررسی قرار می دهد.همچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توسعه ارتباطات و در نتیجه آن گسترش بازارها، نیازبه رعایت نکات اخلاقی در تجارت بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.ادیان و بویژه مکتب اسلام با قرائت اهل بیت(ع) تاکید بسزائی در ایجاد بستری اخلاقی به منظور بهتر زیستن و مسانخت با روحیه ی کمال گرای انسانی که از اهداف همه ی ادیان است بوده اند که در آموزه ها ، منش و تقریر بزرگان دینی بخوبی مشهود است . در واقع بر اساس اموزه های اسلامی راهبرد واقعی برای دورنبودن از دنیا و رهبانیت به معنای غلطش و در عین حال از مسیر کمال گراوی باز نماندن بهترین راهکار رو آوردن به تجارتی است که در آن اخلاق و بایسته های اخلاقی به دقت فراگیرگشته و محقق گردد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عدالت بر پایۀ میثاق‏های برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اِسکِرمز
    محمدهادی  زاهدی‏وفا داود  منظور محمد جواد  رضائی
    طی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیین‏های تکاملی از عدالت نشان داده‏اند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیین‏هایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاش‏هایی د چکیده کامل
    طی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیین‏های تکاملی از عدالت نشان داده‏اند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیین‏هایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاش‏هایی در راستای طرح چنین تبیین‏هایی از عدالت با استفاده از نظریه بازی‏های تکاملی هستند. هدف این مقاله، شرح و ارزیابی چارچوب تحلیلی و مبانی ایدۀ اسکرمز است. از این رو، مقاله بر اساس روش نظری و تحلیلی عناصر بناکنندۀ تلقی اسکرمز از قرارداد اجتماعی را شناسایی کرده و سپس به ارزیابی آن‏ مبانی پرداخته است. یافته‏های این تحقیق حاکی از آن است که اسکرمز در پی طبیعی‏سازی مفاهیمی چون عدالت است؛ پروژه‏ای که با کاستی‏هایی چون تلقی اثباتی از ارزش‏ها و عدم سازگاری درونی روبروست جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی
    سحر  سپاسی فائزه  نجفی
    انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می¬کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده¬هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه¬ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می¬کند. ا چکیده کامل
    انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می¬کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده¬هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه¬ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می¬کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص¬های استقلال، صداقت و بی¬طرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع¬آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون¬های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق¬مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی¬طرفی و تمامی جنبه¬های اخلاق¬مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می¬گیرد. بطوریکه صداقت و بی¬طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اتانازی و تفاوت فقهی، اخلاقی دو نوع فعال و انفعالی آن
    ماریه  سید قریشی محمد مهدی  سلطانی
    اتانازي انواعی دارد که از حیث اخلاقی و فقهی از یکدیگر متفاوت¬اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازي فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمار لاعلاج و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودي می¬کشیم، اما در دومی، درمان او را رها می¬کنیم تا بمیرد. تحلیل و ارزیابی این تقسیم چکیده کامل
    اتانازي انواعی دارد که از حیث اخلاقی و فقهی از یکدیگر متفاوت¬اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازي فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمار لاعلاج و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودي می¬کشیم، اما در دومی، درمان او را رها می¬کنیم تا بمیرد. تحلیل و ارزیابی این تقسیم و تمایز، می¬تواند پاسخگو به این پرسش مهم و کلیدی باشد که آیا وانهادن برای مرگ نیز از لحاظ فقهی-اخلاقی مانند کشتن است؟ بسیاری از فلاسفه اخلاق این دو نوع را از حیث اخلاقی مانند هم می¬دانند یا اینکه گاهی حتی اتانازی منفعل را غیراخلاقی¬تر از نوع فعال آن می¬دانند؛ لکن در این مقاله با بررسی و برجسته کردن تفاوت و تمایز این دو نوعِ عمده اتانازی، مشخص می¬شود که از حیث اخلاقی و فقهی هیچ¬گاه نمی¬توانند با هم یکسان باشند؛ بلکه همان¬طور که در قسم فعال، حرمت و غیراخلاقی بودن آن روشن است، در قسم منفعل نیز، عدم حرمت آن روشن می-شود؛ و در موارد لاعلاجی که هیچ امیدی به بهبودی فرد بیمار نیست و بیماری او روز به روز در حال پیشرفت است، دیگر هیچ ضرورت اخلاقی و تکلیف شرعی¬ای به عهده پزشک و یا حتی شخص بیمار نیست تا بخواهد روند پیشرفت بیماری را کاهش داد و یا شخص را بیشتر زنده نگه داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی
    حکیمه السادات  شریف زاده سید احمد  میرمحمدتبار مریم  سهرابی
    بی¬توجهی سازمان¬ها به اخلاق کار و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با نیروهای انسانی سازمان و ذی¬نفعان بیرونی، می¬تواند مشکلاتی را برای سازمان¬ها به¬وجود آورد. همچنین بحث از اصول اخلاقی و به¬ویژه اخلاق کار اسلامی در جامعة ایران اسلامی دارای اهمیت است. به دلیل اهمیت مو چکیده کامل
    بی¬توجهی سازمان¬ها به اخلاق کار و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با نیروهای انسانی سازمان و ذی¬نفعان بیرونی، می¬تواند مشکلاتی را برای سازمان¬ها به¬وجود آورد. همچنین بحث از اصول اخلاقی و به¬ویژه اخلاق کار اسلامی در جامعة ایران اسلامی دارای اهمیت است. به دلیل اهمیت موضوع، در سال¬های اخیر تحقیقات زیادی درباره اخلاق کار اسلامی انجام شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ اخلاق کار اسلامی و شناسایی متغیرهای متعدد مرتبط با آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین متغیرهای مرتبط با اخلاق کار اسلامی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می¬باشد. جامعه آماری تحقیق همه¬ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال¬های 1380 تا 1394 با موضوع اخلاق کار اسلامی منتشر شده¬اند. در نهایت 16 تحقیق انتخاب و با نرم¬افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع رابطه 16 متغیر با اخلاق کار اسلامی در تحقیقات مختلف بررسی شده است. از بین این متغیرها، سه متغیر تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی بیشترین تاثیر را بر اخلاق کار اسلامی داشتند.نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین تعهد سازمانی و اخلاق کار اسلامی با 55/0 در حد بالا می-باشد. همچنین اندازه اثر ترکیبی عدالت سازمانی و اخلاق کار اسلامی با 53/0 در حد بالا قرار دارد. رابطه رضایت شغلی و اخلاق کار اسلامی، در تحقیقات مرور شده معادل 27/0 و در حد ضعیف می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني (مورد مطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت)
    محمد  ذاكری سارا  نجاری
    هدف اين پژوهش بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني است كه مطالعه آن در شركت ارتباطات زيرساخت انجام گرديده است . با توجه به اين كه تا كنون در مورد همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني تحقيقي صورت نگرفته ، بررسي انجام شده مي تواند همسويي ارزشهاي اخلاقي با چکیده کامل
    هدف اين پژوهش بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني است كه مطالعه آن در شركت ارتباطات زيرساخت انجام گرديده است . با توجه به اين كه تا كنون در مورد همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني تحقيقي صورت نگرفته ، بررسي انجام شده مي تواند همسويي ارزشهاي اخلاقي با ارتباطات سازماني را نمايان سازد. جامعه آماري مديران و كاركنان شركت ارتباطات زيرساخت مي باشد كه با توجه به نمونه آماري 284 نفر به صورت نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند . روش پژوهش توصيفي پيمايشي مي باشد . گرداوري داده ها از طريق پرسشنامه انجام و از پرسشنامه هاي پژوهشي اعم از پرسشنامه هانت و همكاران (1989) ، سينگاپكدي و همكاران (1996) و مقيمي (1394) استفاده شده است . براي روايي ، ابتدا پرسشنامه در اختيار چند تن از متخصصان و مديران ارشد سازمان قرار گرفت و به تائيد آنها رسيد و جهت پايايي نيز از طريق نرم افزار SPSS با آزمون كرونباخ قابليت اعتماد نشان داده شد . يافته هاي پژوهش نيز نشان داد كه در روابط رسمي حاكم در سازمان تنها مولفه مسئوليت پذيري در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد و در روابط غير رسمي مولفه هاي تعهد ، عدالت ، مسئوليت پذيري و مشاركت در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد مي كند و همچنين با تحليل رگرسيون تعيين گرديد كه همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني در سازمان وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سلامت روان از منظر قرآن و روایات
    مهدیه  عسکری ابراهیم نوری نوری حسین  خاکپور
    عزت نفس از موضوعات کلیدی در زندگی هر انسان می باشد که در موفقیت ها و شکست های وی تأثیر مستقیم دارد این مسأله در نظام تربیتی اسلام به عنوان یک هدف مطرح است تا انسانها را به سوی سلامت روان سوق دهد، هدف از این مقاله شناخت کلید های دستیابی به عزت نفس و تأثیر آن در سلامت روا چکیده کامل
    عزت نفس از موضوعات کلیدی در زندگی هر انسان می باشد که در موفقیت ها و شکست های وی تأثیر مستقیم دارد این مسأله در نظام تربیتی اسلام به عنوان یک هدف مطرح است تا انسانها را به سوی سلامت روان سوق دهد، هدف از این مقاله شناخت کلید های دستیابی به عزت نفس و تأثیر آن در سلامت روان است، نوشته حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد قرآنی-روایی بر آن شده تا نشان دهد که راههایی برای دست یابی به عزت نفس وجود دارد از مهمترین آنها می توان به توکل به خداوند،تمسک به قرآن و... اشاره نمود و در پایان هم ضمن بیان کارکردهای تربیتی عزت نفس به چگونگی تأثیر آنها بر پیدایش عزت نفس و تأمین سلامت روان می پردازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل عناصر معنایی واژه اخلاقی ایثار در قران کریم
    ثریا  قطبی فریده  داودی مقدم بیتا  عزیزی
    معناشناسی واژه¬های اخلاقی قرآن یکی از پژوهش¬های جدید در عرصه تحقیقات قرآنی است که با مطالعه ای روشمند و موشکافانه درصدد کشف لایه های جدید از معانی الفاظ قران است . در نوشتار حاضر تلاش شده تا واژه اخلاقی ایثار با نگاه جزیی نگر و با رویکردی معنا شناسانه، به عناصر و اجزاء چکیده کامل
    معناشناسی واژه¬های اخلاقی قرآن یکی از پژوهش¬های جدید در عرصه تحقیقات قرآنی است که با مطالعه ای روشمند و موشکافانه درصدد کشف لایه های جدید از معانی الفاظ قران است . در نوشتار حاضر تلاش شده تا واژه اخلاقی ایثار با نگاه جزیی نگر و با رویکردی معنا شناسانه، به عناصر و اجزاء ذاتی مؤلفه هاي معنایی خود تجزیه شود و فرای ریشه شناسی این واژه، روابط بینامتنی آن شامل روابط همنشینی، جانشینی و سیاق در سطح آیات و سورهای قران مورد مداقه واقع شود . حاصل آنکه معنای ایثار در قـرآن مفهومی تـك‌لايه نیست بلکه دارای مرزهاي در هم تنیده است. این واژه در سیر تکامل معنایی خود با حفظ معنای اساسی «انتخاب کردن» وارد نظام معنایی قران شد و مؤلفه هايی از جمله عدم واسطه ،اختیار ، گزینه های مختلف ،مطلوبیت و بار ارزشی مثبت و منفی را در بر گرفت . این واژه در فرایند انتقال به نظامهای پس از قرانی بتدریج دچار تخصیص معنایی گشت به طوری که آنچه امروز از معنای ایثار به ذهن متبادر می شود با مفهوم آن در قران ،رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تفکر انتقادی و تربیت اسلامی ؛ وجوه افتراق و اشتراک
    حسین  کریمیان فائزه  ناطقی محمد  سیفی
    هدف تحقیق، شناسایی وجوه افتراق و اشتراک تفکر انتقادی با تعلیم و تربیت اسلامی است و روش مطالعه توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از منابع و اسناد مکتوب در تعلیم و تربیت اسلامی و تفکر انتقادی ب اساس مدل فاشیون است. تحلیل اطلاعات جمع آوری شد چکیده کامل
    هدف تحقیق، شناسایی وجوه افتراق و اشتراک تفکر انتقادی با تعلیم و تربیت اسلامی است و روش مطالعه توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از منابع و اسناد مکتوب در تعلیم و تربیت اسلامی و تفکر انتقادی ب اساس مدل فاشیون است. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد : 1- تحلیل ، تفسیر، ارزشیابی ، استنباط، توضیح و خود تنظیمی از وجوه اشتراک تفکر انتقادی با تعلیم و تربیت اسلامی است که مورد توجه و تاکید هردو قرارگرفته است.2- هدف تربیت اسلامی قرب الی الله، ولی تفکر انتقادی رشد مهارت‌های ذهنی است که از وجوه افتراق اساسی بین دو مقوله می‌باشد. 3- باتوجه به دیدگاه تربیتی اسلام تفکر انتقادی یکی از اهداف تربیتی در راستای تحقق تعقل و سیر در آفاق و انفس و به عبارتی سیر الی الله است.4- باتوجه به تاکید اسلام مبنی بر عدم پذیرش امور بدون دلیل و برهان می‌توان استدلال کرد که تفکر انتقادی یکی از مبانی رشد اجتماعی و عقلانی در تربیت اسلامی است. 5- تفکر انتقادی به عنوان مهمترین فرایند رشد و تحول عقلانی با رویکرد تربیت اسلامی کاملا" سازگاری دارد.. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور
    فرامرز محمدی پویا سعید  ضرغامی همراه سید مهدی  سجادی یحیی  قائدی علیرضا  محمودنیا
    هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور می¬باشد. برای این منظور از روش تحلیل مفهومی برای تحلیل وظیفه-گراییِ معرفتی، تفکر انتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتی استفاده شده است. یافته¬های پژوهش حاضر نشان چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور می¬باشد. برای این منظور از روش تحلیل مفهومی برای تحلیل وظیفه-گراییِ معرفتی، تفکر انتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتی استفاده شده است. یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که به¬منظور عقلانیت بخشی به باورها و رعایت اخلاقِ باور، باید دلایل و قرائن لازم و کافی برای باور فراهم آید(قرینه¬گرایی). نائل آمدن به این دلایل و قرائن، مستلزم تحقیق و تفحص درباره¬ی باور مورد نظر است(وظیفه¬گراییِ معرفتی). برای انجام تحقیق و بررسی اصولی، باید قواعدی را تبیین کرد که با کاربرد آن¬ها فرایند وظیفه¬گراییِ معرفتی به¬نحو احسن صورت پذیرد. تفکر انتقادی متشکل از مهارت¬هایی است که هر کدام می¬توانند به¬عنوان یک قاعده در فرایند تحقیق و بررسی در مورد باور به¬کار روند. این قواعد عبارتند از «قضاوت با معیار روشن و پرهیز از قضاوت عجولانه»، «پرسشگری»، «خود اصلاحی»، «تمییز دلیل قوی از دلیل ضعیف»، «عدم پیروی از اکثریت و حقیقت¬جویی»، «تحلیل کردن»، «استقصاء»، «بداهت و پرهیز از ابهام»، «اجتناب از جمود و تعصب»، «جامعیت¬نگری»، «انعطاف¬پذیری»، «پیگیری تردیدها»، «استماع نظرات مخالف»، «تفکیک باور از صاحب باور»، «بررسی پیش¬فرض¬ها» که با ورود به فرایند اخلاقِ باور، مسیر وظیفه¬گرایی معرفتی را قاعده¬مندانه به پیش خواهد برد. جزييات مقاله