• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل اعتبارات اخلاقی در بستر اندیشه عرفانی
    مطابق تفسیری مشهور از نظریۀ اعتباریات علامۀ طباطبایی، اخلاق دست کم در مقام اثبات- امری برساخته یا به تعبیری دیگر، طرحی از قوای فعّاله آدمی برای دست‌یابی به اهداف حیاتی تلقی می‌شود. اکنون پرسش این‌جاست که اگر با دستگاه اندیشۀ عرفانی به این موضوع بنگریم، اعتبارات اخلاقی چ چکیده کامل
    مطابق تفسیری مشهور از نظریۀ اعتباریات علامۀ طباطبایی، اخلاق دست کم در مقام اثبات- امری برساخته یا به تعبیری دیگر، طرحی از قوای فعّاله آدمی برای دست‌یابی به اهداف حیاتی تلقی می‌شود. اکنون پرسش این‌جاست که اگر با دستگاه اندیشۀ عرفانی به این موضوع بنگریم، اعتبارات اخلاقی چه نقشی را در منظومۀ فکری علامه بر عهده خواهند داشت؟ نگارنده این پرسش را به متن آثار ایشان عرضه کرده و با بهره ‌گرفتن از اصطلاح‌شناسی رایج در اخلاق و عرفان، به پاسخ‌های زیر دست یافته است: الف) علامه در نگرش عرفانی- اخلاقی خود، در گام نخست واقع‌گرای طبیعت‌گرا و در ادامه گام نهایی واقع‌گرای فراطبیعت‌گراست. ب) در نگرش او احکام اخلاقی به مدد عقل ذی‌مراتب انسان قابل تصدیق هستند. ج) این اندیشه به فضیلت‌گرایی اخلاقی- عرفانی منتهی می‌شود. د) مطابق این نگاه، مرز عمل اخلاقی و غیراخلاقی، توهّم استغنای فاعل از حضرت حق است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد
    اين پژوهش درصدد است با معرفي مفاهيمی چون رهبری اخلاقي، جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، خلاقیت و نوآوری به بررسي رابطه ميان اين مفاهيم و نحوه تاثيرگذاري آنها بپردازد. مسأله اصلي اين پژوهش، تاثیر رهبری اخلاقی بر نوآوری و رفتار اخلاقی با استفاده از متغیرهای میانجی می باشد. پژوهش چکیده کامل
    اين پژوهش درصدد است با معرفي مفاهيمی چون رهبری اخلاقي، جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، خلاقیت و نوآوری به بررسي رابطه ميان اين مفاهيم و نحوه تاثيرگذاري آنها بپردازد. مسأله اصلي اين پژوهش، تاثیر رهبری اخلاقی بر نوآوری و رفتار اخلاقی با استفاده از متغیرهای میانجی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها مشابه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر كاركنان بانك ملي مشهد بوده و داده هاي مورد استفاده از 186 نفر از کارکنان بانک ملی جمع آوري شده و جهت تحلیل یافته ها و تایید الگوی پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتيجه پژوهش گوياي آن است كه رهبري اخلاقي به صورت مثبت و معني داري بر نوآوري و رفتار اخلاقي تأثيرگذار بوده است. همچنين نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه گر چه رهبري اخلاقي بر رفتار اخلاقي موثر است اما شدت اين تاثير گذاري از طريق جو اخلاقي بيشتر است. علاوه بر این، رهبري اخلاقي بر نوآوري موثر است اما شدت اين تاثير گذاري از طريق خلاقيت افزايش نيافته است بلکه از طریق جو اخلاقی افزایش یافته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - فرهنگ سازی قرآن پیرامون پیشگیری از انحرافات جنسی
    قرآن کریم، به عنوان آخرین و جامع¬ترین کتاب آسمانی، از قابلیت¬ها و ظرفیت-های فرهنگی بالایی در حوزه¬های مختلف از جمله پیشگیری از رذایل اخلاقی به منظور سالم¬سازی فرد و جامعه برخودار است. یکی از رذیلت¬های اخلاقی چالش¬زا که گسترش و فراگیری آن از عوامل مهم سقوط و تباهی هر جام چکیده کامل
    قرآن کریم، به عنوان آخرین و جامع¬ترین کتاب آسمانی، از قابلیت¬ها و ظرفیت-های فرهنگی بالایی در حوزه¬های مختلف از جمله پیشگیری از رذایل اخلاقی به منظور سالم¬سازی فرد و جامعه برخودار است. یکی از رذیلت¬های اخلاقی چالش¬زا که گسترش و فراگیری آن از عوامل مهم سقوط و تباهی هر جامعه¬ای به شمار می¬آید، انحرافات جنسی است که به جهت پیامدهای جسمی و روحی این انحرافات، قرآن با رویکردی پیشگیرانه و با ظرافت و موشکافی خاصی در صدد پیشگیری از وقوع آنها بر آمده است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نحوه فرهنگ¬سازی قرآن در راستای پیشگیری از انحرافات جنسی می¬باشد. پژوهش در آیات مرتبط با مسائل جنسی این نتیجه را به دست می¬دهد که قرآن کریم به شیوه¬های مختلف و متنوعی از قبیلِ تشویق و ترغیب به رفتار و کردار پسندیده، معرفی الگوهای خوب، بیان قصص و داستان¬های عبرت¬آمیز، تکریم ارزش¬ها و انسان¬های پاکدامن، نکوهش ضد ارزش¬ها و ناهنجاری¬ها و بهره¬گیری از عرف و افکار عمومی به فرهنگ¬سازی جهت پیشگیری از بروز انواع انحرافات جنسی پرداخته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نسبت فقه و اخلاق در مفهوم و منبع
    علم فقه و اخلاق از قديمي‌ترين علوم اسلامي هستند که در رفتار انسان تأثیر مستقیم داشته و همچون گذشته، زنده و بالنده، به نقش آفرینی پرداخته و به توسعه و گسترش قلمرو خود ادامه می دهند، همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانين وآيين زندگي انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات رو چکیده کامل
    علم فقه و اخلاق از قديمي‌ترين علوم اسلامي هستند که در رفتار انسان تأثیر مستقیم داشته و همچون گذشته، زنده و بالنده، به نقش آفرینی پرداخته و به توسعه و گسترش قلمرو خود ادامه می دهند، همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانين وآيين زندگي انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات روحی و باطنی بشمار می رود. از این رو شناخت فقه و مکاتب فقهي و در مقايسه با آن، دانستن اخلاق و مکاتب اخلاقی، به عنوان دو دانش رفتاری، ما را در مسیر عمق بخشی به فهم تعاملات و روابط آن دو یاری می‌رساند و با طرح مباحث گوناگون و مقایسه‏ای از جمله تعریف دقیق و منبع شناخت فقه و اخلاق، می توان به چگونگی نسبتِ میان آن دو دست یافت. بدین جهت این مقاله برآن است، تا با بررسی مفهوم و منابع معرفتي آن دو، چگونگی رابطه علمی و منطقی و یا تمایز میان آن دو را بیان کند.که باتوجه به وجود نوعی همپوشانی بین آن دو، قطعاً در مقام تعارض و تباین یک دیگر نیستند جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بازبینی نظام اخلاق اداری با تکیه بر اخلاق دیگری محور امانوئل لویناس
    امانوئل لویناس از منظری پدیدارشناسانه معتقد است «دیگری» هسته فعلیت¬دهنده به تمامی روابط انسانی است. برطبق این دیدگاه، در هر دایره زمانی و مکانی که امکانی برای مواجهه یا رویارویی باشد «دیگری» بر هر «من» تقدم ارزشی و قوام¬بخشی دارد. بدین سان «دیگری» را نمی توان در تمامیت چکیده کامل
    امانوئل لویناس از منظری پدیدارشناسانه معتقد است «دیگری» هسته فعلیت¬دهنده به تمامی روابط انسانی است. برطبق این دیدگاه، در هر دایره زمانی و مکانی که امکانی برای مواجهه یا رویارویی باشد «دیگری» بر هر «من» تقدم ارزشی و قوام¬بخشی دارد. بدین سان «دیگری» را نمی توان در تمامیت خودخواهی «من» محصور گردانید چرا که بدون پروایِ شرطِ قوام¬بخشی، امر قوام¬یافته شالوده وجودی و معرفتی خود را از دست می دهد. از این روست که می توان نظام اداری و سازمانی را در مقام شبکه¬ای گسترده از روابط میان¬انسانی مورد موشکافی دقیق پدیدارشناسانه قرار داد. با گسترش شبکه¬های درون/برون سازمانی موج عظیمی از روابط و نیازهای متقابل شکل گرفته است که قانون¬گذاری و نظام اخلاقی خاص خود را می طلبد؛ قوانین و نظامی که ضمن پیشبرد اهداف هر سازمان موجبات احترام به حقوق اربابان¬رجوع و موجودات انسانی شاغل در آنها را فراهم آورد. در این مقاله، با اتخاذ رویکرد اخلاقی امانوئل لویناس، سعی خواهد شد تا امکان مواجهه اخلاقی تر با زیردستان و اربابان رجوع به مثابه هدف و غایت، مورد بررسی قرار گیرد. نظريه اي برآمده از اخلاق لويناس استعداد هدف گذاري موثر بر مراجعان نظام اداري در مقام ديگري را دارد به نحوي كه بتوان منفعت سازماني طرفين را نيز توأمان در نظر گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم
    هدف این پژوهش طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم است .روش پژوهش از نوع توصیفی است که در آن پس از تببین مولفه های اصلی رویکرد جامع قرآنی در خصوص نسبت عقل و ایمان،عناصر اصلی چکیده کامل
    هدف این پژوهش طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم است .روش پژوهش از نوع توصیفی است که در آن پس از تببین مولفه های اصلی رویکرد جامع قرآنی در خصوص نسبت عقل و ایمان،عناصر اصلی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به مدل برنامه ریزی تیلور مشخص گردیده است.نتایج پژوهش نشان داد که اهداف ،محتوا،روشهای تدریس و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به رویکرد جامع قرآنی چگونه باید تعیین شوند و در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی به مسئولین و متصدیان آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد آموزش های دینی و اخلاقی مدارس متوسطه اول داده شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست
    محیط¬زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت¬های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می¬دانند. تخریب منابع¬طبیعی و کاهش ثروت¬های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر چکیده کامل
    محیط¬زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت¬های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می¬دانند. تخریب منابع¬طبیعی و کاهش ثروت¬های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر محیط-زیست شده است و هم¬چنین، پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیت¬های منابع اولیه، منجر به ارایه راهکارهای مدیریتی گردیده است که از آن جمله می-توان به گسترش فرهنگ اخلاق زیست¬محیطی اشاره کرد. در همين راستا فنون و روش¬هاي علوم محيط¬زيست گسترش يافت كه از اين ميان مي¬توان به همراهي اخلاق زيست¬محيطي با مسؤوليت مدني واردكنندگان خسارت بر محيط¬زيست اشاره نمود كه مي¬تواند در جهت حفاظت از محيط¬زيست و جبران خسارات زيست¬محيطي مورد توجه و اجرا قرار گيرد. هم¬چنین، در زمینه محيط¬زيست به عنوان ابزاری جدید محسوب می¬شود که در جهت پیشگیری از خسارات زیست-محیطی اقدام می¬کند و از وقوع خسارات در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست¬محیطی، حفاظت از محيط¬زيست را هدف قرار می¬دهد و چارچوبي جديد و نو براي حل بحران¬هاي زيست¬محيطي ارايه می¬نماید. اين مقاله ضمن توصيف اخلاق زیست¬محیطی با مسؤوليت مدني تلاش دارد كه فرآيندي جديد براي حفاظت از محيط¬زيست ارایه دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی رابطه بین ابعاد صبر و بهزیستی روان شناختی
    اين پژوهش با هدف بررسی رابطه ابعاد صبر و بهزيستي روان‌شناختي در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا گرديد. برای این منظور 202 دانشجو با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مقیاس صبر (خرمایی و همکاران، 1392 چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف بررسی رابطه ابعاد صبر و بهزيستي روان‌شناختي در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا گرديد. برای این منظور 202 دانشجو با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مقیاس صبر (خرمایی و همکاران، 1392) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (ریف، 1995) بودند. پایایی و روایی ابزار مورد استفاده در سطح رضایت‌بخش برای جامعه ایرانی بود. تحلیل‌داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که ابعاد صبر شامل شکیبایی، رضایت و استقامت، با نمره کل بهزیستی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد و افرادي که صبر بیشتری دارند، احساس تسلط بر محیط دارند، رشد شخصی بیشتري دارند، رابطه مثبت‌تري با دیگران دارند، زندگی هدفمندتري داشته و خودپذیري بالاتري دارند. بنابراین صبر افراد با افزایش بهزیستی روان شناختی آنان همراه است. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود به وسیله آموزش صبر به جوانان، جهت داشتن زندگی بهتر و رضایت بخش‌تر اقدام گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی شبهه اخلاقی سلب کرامت زنان در صدر آیه 24 سوره نساء
    نظام اخلاقی-حقوقی اسلام و تفاوت¬های موجود در آن بین زن و مرد پیوسته یکی از پرچالش¬ترین موضوعات قرآنی بوده و هست. بر اساس آیه 34 سوره نساء مدیریت کلان زندگی به خاطر دو مسأله برتری مرد(بما فضّل الله) و مسئولیت پرداخت نفقه از سوی او به زن(و بما انفقوا)، بر عهده مرد نهاده ش چکیده کامل
    نظام اخلاقی-حقوقی اسلام و تفاوت¬های موجود در آن بین زن و مرد پیوسته یکی از پرچالش¬ترین موضوعات قرآنی بوده و هست. بر اساس آیه 34 سوره نساء مدیریت کلان زندگی به خاطر دو مسأله برتری مرد(بما فضّل الله) و مسئولیت پرداخت نفقه از سوی او به زن(و بما انفقوا)، بر عهده مرد نهاده شده است. این مسأله شبهات و سؤالاتی را در مورد قوامیت مردان و قانتیت زنان درپی داشته است. از جمله شبهات مطرح شده آنست که این آیه کرامت زنان را سلب نموده و به نوعی زنان را تحقیر نموده است. ما در این پژوهش با تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم و آراء و اندیشه واژه¬شناسان و مفسرین و با روشی کتابخانه¬ای و تحلیل محتوایی، مدلول آیه را بررسی نموده وگستره¬ی قوامیت مردان و علت تفضیل آن¬ها و رابطه¬ی آن را با کرامت زنان به بحث نشسته و شبهه¬ی واردشده را مردود دانسته¬ایم. جزييات مقاله