• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي
    علیرضا انتظاری حمید  ستوده
    از نگاه قرآن کريم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتي و اکتسابي آحاد افراد يک جامعه و رعايت مقتضيات آن، سبب مي‌شود که هرگونه ظلم و تبعيض، و استبداد و اختناق در يک جامعه اسلامي رخت بربندد و با تعليم و تربيت، اجتماعي، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي تمدن بشري و سعادت انساني، يعني «امني چکیده کامل
    از نگاه قرآن کريم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتي و اکتسابي آحاد افراد يک جامعه و رعايت مقتضيات آن، سبب مي‌شود که هرگونه ظلم و تبعيض، و استبداد و اختناق در يک جامعه اسلامي رخت بربندد و با تعليم و تربيت، اجتماعي، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي تمدن بشري و سعادت انساني، يعني «امنيت دنيوي و اخروي» به مثابه شاخصه اصلي در حقوق شهروندي برقرار شود. در اين تحقيق، اهميت موضوع امنيت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نيز ساز و کارهايي که از اين رهگذر براي عينيت بخشيدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار مي‌گيرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها
    سیدمجتبی  محمودزاده محمدحسین  شجاعی
    در حالی که سازمان ها دربرگیرنده جو های اخلاقی متعددی هستند، جو اخلاقی ادراک شده برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی کارمندان تاثیر است. منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در تئوری های سازم چکیده کامل
    در حالی که سازمان ها دربرگیرنده جو های اخلاقی متعددی هستند، جو اخلاقی ادراک شده برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی کارمندان تاثیر است. منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در تئوری های سازمان و مدیریت اهمیت پیدا کرده است. منابع انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری کند، همچنین می تواند مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش تلاش گردیده تا مدل ها و مفاهیم جو اخلاقی ادراک شده از دیدگاه نظریه پردازان گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از میان طبقه بندی های گوناگون درباره جو اخلاقی ادراک شده، نظریه جو اخلاقی ویکتور و کالن، نظریه پیوستار جو اخلاقی ویداور و کوهن، نظریه جو اخلاقی وبر و نظریه فرآیندهای روانی تصمیم‌گیری اخلاقی آرناد در این پژوهش بررسی شده اند جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع
    محسن  شریعتمدار تهرانی
    تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از چکیده کامل
    تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)
    حمزه  علی بهرامی محسن  شیراوند
    اکوسوفی(Ecosophy) علمی بین رشته ای است که از امتزاج دو حوزه طبیعی و معرفت شناختی نضج می گیرد. بحث پیرامون تناکح اسما و صفات الهی بحثی کاملا عرفانی است، لکن در این نوشتار قصد داریم آنرا در حوزه زیست محیطی بکار گیریم. هدف ما در این پژوهش کاربست این موضوع در حوزه اخلاق زیس چکیده کامل
    اکوسوفی(Ecosophy) علمی بین رشته ای است که از امتزاج دو حوزه طبیعی و معرفت شناختی نضج می گیرد. بحث پیرامون تناکح اسما و صفات الهی بحثی کاملا عرفانی است، لکن در این نوشتار قصد داریم آنرا در حوزه زیست محیطی بکار گیریم. هدف ما در این پژوهش کاربست این موضوع در حوزه اخلاق زیست محیطی و استخراج آموزه های مرتبط با مسائل زیست محیطی است. محور بحث در این پژوهش بررسی و تبیین جایگاه طبیعت در ابن عربی و بررسی موضوع نکاح اسما و صفات الهی و چگونگی حمل این آموزه های عرفانی در اخلاق زیست محیطی خواهد بود. در این پژوهش از روش اسنادی – تحلیلی استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به درونی سازی احترام به طبیعت نزد انسان به عنوان موجودی قدسی و دارای ارزش ذاتی اشاره کرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - راهکارهای قرآنی برای پیشگیری از گناهان اجتماعی
    علی  صادقی زهرا  ربانی تبار
    قرآن راهکارهای متعددی برای پیشگیری از گناهان اجتماهی ارائه نموده است. این راهکارها در سه حیطه باورها و عقاید، تمایلات و گرایشات و کنش و رفتار می¬باشد. هرچند در زمینه پیشگیری از جرم از نگاه اسلام مقالاتی نوشته شده ولی جنبه نوآوری تحقیق حاضر این است که راهکارهای پیشگیری ا چکیده کامل
    قرآن راهکارهای متعددی برای پیشگیری از گناهان اجتماهی ارائه نموده است. این راهکارها در سه حیطه باورها و عقاید، تمایلات و گرایشات و کنش و رفتار می¬باشد. هرچند در زمینه پیشگیری از جرم از نگاه اسلام مقالاتی نوشته شده ولی جنبه نوآوری تحقیق حاضر این است که راهکارهای پیشگیری از گناهان اجتماعی را از سه منظر بینشی، گرایشی و کنشی بررسی نموده است که در تحقیق¬های مشابه سابقه ندارد. در پيشگيري بينشي به تبیین راهکارهایی مانند ايمان به خداي متعال، اعتقاد به نظارت الهي و تقويت ايمان به معاد پرداخته‌ايم. در پيشگيري گرايشي نقش تقوا، محبت الهي، یاد نعمت¬های الهی، صبر، توکل و کنترل دوستی را در جلوگيري از گناهان اجتماعي بررسي کرده¬ايم. در پايان به پيشگيري کنشي از جمله کيفرهاي پيشگيرانه اعم از مجازات¬هاي دنيوي و اخروي، پیشگیریهای اجتماعی، پیشگیرهای اقتصادی و انجام عبادات پرداخته¬ايم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مطالعه تطبیقی تربیت اخلاقی کشورهای ایران، چین و آمریکا در عصر معاصر در آموزش عالی
    حسن  ملکی ذکیا عباسی عباس عباس پور سعید بهشتی
    اخلاق یکی از مؤلفه‌های اصلی دوام و قوام جوامع بشری است و استحکام نظام اخلاقی هر جامعه، وابسته به‌نظام ارزشی حاکم بر آن است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در سه کشور ایران، آمریکا و چین به‌طورکلی و در آموزش عالی است. روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع پی چکیده کامل
    اخلاق یکی از مؤلفه‌های اصلی دوام و قوام جوامع بشری است و استحکام نظام اخلاقی هر جامعه، وابسته به‌نظام ارزشی حاکم بر آن است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در سه کشور ایران، آمریکا و چین به‌طورکلی و در آموزش عالی است. روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع پیمایش تطبیقی است و داده‌های موردنیاز از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت به‌دست‌آمده است و با استفاده از الگوی بردی که چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می‌کند؛ پس از بیان واقعیت‌های تربیت اخلاقی نقدوار به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر کشور در این زمینه می‌پردازد. بررسی یافته‌ها نشان می دهد تمامی رویکردها به‌نوعی از مذهب یا دین رایج هر کشور نشاءت می‌گیرد و مراحل رشد اخلاقي در رویکردهای غیر اسلامی بخصوص رویکرد شناختی ثابت و بدون تغيير هستند حال‌آنکه اسلام قوانین و احکام اخلاقی را مطلق و واقعی می‌داند و به‌جز اسلام سایر رویکردها تنها به یک جنبه خاصی از تربیت اخلاقی تأکید می‌کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی
    پرويز  مرادقلي علي  آل بويه
    موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در ن چکیده کامل
    موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در نظام حقوقي فعلي ايران تفاوت تابعيت شوهر نسبت به زن ايراني داخل در موانع نكاح به عنوان يك مانع از سوي قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني وضع گرديده است اما تفاوت تابعيت شوهر به عنوان يك مانع در منابع فقهي فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نكاح و تابعيت، مقدمات وشرايط قانوني مربوط به محدوديت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، وضعيت وآثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه مورد بررسي قرار گرفته است و در خاتمه پيشنهاد گرديد. با توجه به عدم آگاهي بانوان از پيامدهاي چنين ازدواجي به نحو شايسته، آموزشهاي لازم قبل وحين ازدواج از طريق رسانه هاي گروهي در قالب الزامات قانوني با اهتمام جدي تري در دسترس همگان قرار گيرد . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مقایسه الگوی روان¬شناختی بخشایش¬گری غربی با بخشایش¬گری در قرآن
    شهروز  نعمتی
    هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح الگوی اسلامی بخشایش¬گری با الگوی روان¬شناختی غربی بود. در الگوی روان¬شناختی غربی و در مدل ان¬رایت (1991)، بخشایش¬¬گری شامل چهار سطح افشاسازی، تصمیم-گیری، اقدام و عمیق¬سازی است. در این راستا، به منظور مقایسه سطوح بخشایش¬گری الگوی غربی با دین اس چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح الگوی اسلامی بخشایش¬گری با الگوی روان¬شناختی غربی بود. در الگوی روان¬شناختی غربی و در مدل ان¬رایت (1991)، بخشایش¬¬گری شامل چهار سطح افشاسازی، تصمیم-گیری، اقدام و عمیق¬سازی است. در این راستا، به منظور مقایسه سطوح بخشایش¬گری الگوی غربی با دین اسلام از تحلیل محتوا و استخراج متون مربوط به بخشایش‌گری از روش سبک-شناسی کامپیوتری به همراه تورق کتاب¬های مهم دینی استفاده شد. پس از تفحص در قرآن کریم مشخص شد که چهار کلمه عفو، صفح، غفران و رحمت بیشتر مواقع در کنار هم آورده شده¬اند و ترتیب توالی آنها معنای عمیق¬تر شدن فرایند بخشیدن را نشان میدهد. در اسلام ما شاهد تاکید زیادی بر رحمت و بخشش هستیم که بازتابی از رحیم و بخشنده بودن خداست و نشان دهنده غنی¬بودن بافت فرهنگ اسلامی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی)
    اعظم  نیکوکار امیرحسین محمد داودی نادرقلی  قورچیان
    هدف این پژوهش، ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف پژوهش، کاربردی و شيوه جمع¬آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) ‎است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول «کوکران» 364 نفر برآ چکیده کامل
    هدف این پژوهش، ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف پژوهش، کاربردی و شيوه جمع¬آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) ‎است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول «کوکران» 364 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گيری تلفیقی شامل نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬ای و طبقه¬ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 91 عبارتی برگرفته از نظریه‌های فرهنگی بیرمنگام، شاین، آرنولد، اینگلهارت و استراوس در مقیاس 5 درجه¬ای لیکرت بود. روایی ابزار از نظر صوری، محتوایی و تشخیصی (همگرا و واگرا) به تایید رسید و پایایی کلی آن برابر با 99/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، AVE، جذر AVE، K-S، و t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح فرهنگ دانشجویی در ابعاد فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فناوری بالاتر از متوسط جامعه و در دو بُعد سیاسی و بین‌المللی کمتر از متوسط جامعه است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - قتل و سنخ¬شناسی بخشش
    علی  یعقوبی چوبری
    هدف این مقاله، سنخ¬شناسی بخشش براساس داده¬های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه¬شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می¬گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه¬های نیمه¬سازمان¬یافته، فردی و گروه چکیده کامل
    هدف این مقاله، سنخ¬شناسی بخشش براساس داده¬های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه¬شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می¬گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه¬های نیمه¬سازمان¬یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به¬صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه¬ها به شیوه¬ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه¬های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می¬توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده¬گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می¬کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می¬سنجند و سپس رفتار می¬کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به¬مثابۀ بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی وضعیت پراکنش مساجد در سطح شهرداری منطقه هشت تهران با استفاده از آنالیزهای فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
    اعظم  یوسفی
    از جمله شاخصهای مهم و مورد تاکید در بین مردم در سرزمینهای اسلامی ، بنای مساجد در مراکز مسلمان نشین ، پراکنش فضایی متناسب با محیط مساجد ، مکان یابی مناسب برای دسترسی مناسب و تناسب تراکم جمعیت به تعداد مساجد است . در این تحقیق وضعیت پراکنش مساجد در سطح شهرداری منطقه چکیده کامل
    از جمله شاخصهای مهم و مورد تاکید در بین مردم در سرزمینهای اسلامی ، بنای مساجد در مراکز مسلمان نشین ، پراکنش فضایی متناسب با محیط مساجد ، مکان یابی مناسب برای دسترسی مناسب و تناسب تراکم جمعیت به تعداد مساجد است . در این تحقیق وضعیت پراکنش مساجد در سطح شهرداری منطقه هشت تهران با استفاده از تکنیک های فضایی موجود در نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی مور د بررسی واقع شده است. بعد از تهیه پایگاه اطلاعات مکانی در محیط GIS برای پراکنش مساجد در سطح منطقه هشت تهران با استفاده از آنالیزهای تراکم سنجی و آنالیزهای فاصله ای وضعیت پراکنش فضایی مساجد در سطح منطقه مورد بررسی به همراه با وضعیت تراکم جمعیتی در سطح نواحی مورد آنالیز فضایی قرارگرفت . بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ، 43.3 درصد از مساحت کل منطقه در شرایط حدودا نرمالی از حیث تراکم جمعیت و تراکم پراکنشی مساجد واقع است ولی 32.2 درصد از منطقه که غالبا منطبق بر بخشهای شرقی منطقه است ارتباط معنی داری را بین پراکنش جمعیت و پراکنش مساجد دارا نمی باشد. با توجه به کم بودن مساحت محدوه مناسب از حیث تناسب تعداد مساجد در سطح منطقه ، لزوم مطالعات در خصوص احداث مسجد متناسب با وضعیت تراکم و پراکنش جمعتی در بخش عمده منطقه پیشنهاد می گردد . جزييات مقاله