لیست مقالات موضوع زمینه های اخلاقی مدیریت وحکومت


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر اصول اخلاقی و ارائه مدل مناسب در نظام بانکداری الکترونیک
   غلام رضا  امجدی
   اخلاق در صنعت بانکداری دارای کاربردهای گسترده‌ای است که بر تصمیمات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و گیرندگان تسهیلات به شدت اثرگذار می‌باشد. رسالت اصلی بانک‌ها اتخاذ و استقرار روش‌های بهینه تامین، تخصیص و توزیع منابع و مصارف مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش‌ر چکیده کامل
   اخلاق در صنعت بانکداری دارای کاربردهای گسترده‌ای است که بر تصمیمات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و گیرندگان تسهیلات به شدت اثرگذار می‌باشد. رسالت اصلی بانک‌ها اتخاذ و استقرار روش‌های بهینه تامین، تخصیص و توزیع منابع و مصارف مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش‌روست به نحوی که همزمان با انجام فعالیت‌های مالی نه تنها اخلاقیات در جامعه دچار خدشه نشود بلکه در مسیر ارتقا و بهبود نیز واقع گردند. این پژوهش با هدف شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر اصول اخلاقی در نظام بانکداری الکترونیک انجام گرفت و به لحاظ روش در زمره ی تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی است. بدین منظور پس از مرور ادبیات، پیشینه و مبانی نظری تحقیق، عوامل و معیارهای مؤثر بر اصول اخلاقی در نظام بانکی کشور، شناسایی و دسته بندی شدند. بعد از اجرای تکنیک دلفی در سه دور برخی از مؤلفه ها از فهرست تنظیمی حذف و مدل نهایی آماده شد. خبرگان این پژوهش را تعداد 20 نفر از کارشناسان فعال در حوزه بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک تشکیل می دادند که از جامعه آماری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه دلفی از روایی محتوایی و روایی مصححان و برای پایایی نیز از روش اشباع نظری استفاده شد. نتیجه حاصل از این ارزیابی منجر به تأیید و نهایی شدن چارچوب کلی مدل مفهومی تحقیق گردید. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه هایی همانند اطلاعات محرمانه مشتریان، صداقت و درستکاری،‌ تخصص و کارآمدی، مشتری مداری، مسئولیت اختیاری و داوطلبانه، مسئولیت اخلاقی و ... از عوامل اثر گذار بر نهادینه شدن اصول اخلاقی در نظام بانکداری الکترونیک می باشند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)
   الهه شیخی مسعود حقیقی علیرضا رزقی رستمی
   عصر حاضر، با ویژگی¬هایی چون نوآوری، توسعه¬ی دانش، جهانی¬سازی و افزایش رقابت معرفی می¬شود؛ به همین دلیل، سازمان¬ها از تمام توان خود برای پیروزی در رقابت فزاینده موجود استفاده می‌کنند که سرمایه¬های انسانی از مهم¬ترین آن¬هاست. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای استعدادیابی و چکیده کامل
   عصر حاضر، با ویژگی¬هایی چون نوآوری، توسعه¬ی دانش، جهانی¬سازی و افزایش رقابت معرفی می¬شود؛ به همین دلیل، سازمان¬ها از تمام توان خود برای پیروزی در رقابت فزاینده موجود استفاده می‌کنند که سرمایه¬های انسانی از مهم¬ترین آن¬هاست. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین¬پروری به منظور استقرار نظام شایستگی با مورد مطالعه شرکت¬های تابعه بانک ملت استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع¬آوری داده¬ها از نوع پژوهش¬های توصیفی – پیمایشی به¬شمار می¬آید. جامعه آماری پژوهش، تعداد 758 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت¬های بانک ملت می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، نمونه¬ای به تعداد 255 نفر انتخاب شده¬اند. برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬¬ها از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری و از نرم¬افزار PLS Smart استفاده شده است. در پی این پژوهش مولفه‌ها و شاخص¬ها تعیین شد. از طرفی دیگر در روابط بین مولفه¬ها مشخص شد که مولفه¬های شناسایی شده برای هر متغیر، همبستگی بالایی با آن¬ها دارند و به خوبی توانسته¬اند متغیر اصلی را تبیین نمایند. در نهایت طی مدلسازی مشخص شد که استعدادیابی بر جانشین¬پروری و استقرار نظام شایستگی اثرگذار است و علاوه بر آن جانشین¬پروری در تاثیر استعدادیابی بر شایستگی نقش میانجی دارد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی)
   مهناز سرافراز کاخکی محمد رضا  ذبیحی سید مهدی  الوانی محمود  البرزی
   بی شک حساس ترین فعالیتی که مدیران در هر سازمان انجام می دهند، تصمیم گیری می باشد. اما دنیای امروز، به قدری پیچیده و آشوبناک است که تصمیم گیری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در محیط های پیچیده اطلاعات به سرعت تغییر کرده و گستره وسیعی در بر دارد. نکته قابل تامل د چکیده کامل
   بی شک حساس ترین فعالیتی که مدیران در هر سازمان انجام می دهند، تصمیم گیری می باشد. اما دنیای امروز، به قدری پیچیده و آشوبناک است که تصمیم گیری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در محیط های پیچیده اطلاعات به سرعت تغییر کرده و گستره وسیعی در بر دارد. نکته قابل تامل در تصميم گيري این است که همیشه این امر موفقیت‌آمیز نیست، يعني همواره احتمال موفقيت و يا شكست وجود دارد، عوامل زيادي بر توانايي تصميم گيري اثر مي گذارد. به گونه ای که تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران تبدیل شده است. تعداد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارها و انواع روش‌های تصمیم‌گیری کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن‌ها ، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می‌افزاید. در زمینه معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران لازم به ذکر است که شیوه تصميم گيرى در نظام اسلامى به صورت اقتضايى و مشاركتى بوده و مبنا در این نظام اصل مهم «شور» می باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - شیوه های اخلاقی در کارآفرینی و جهت گیری یادگیری صادرات
   علی  کاظمی علیرضا روستا عبدالله نعامی
   یکی از عوامل اساسی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و پر رونق، صادرات می باشد که مهم ترین هدف در سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی تلقی می شود. در اين بين افزايش صادرات مواد غذايي و کشاورزی بعنوان يـکـي از اقـلام صـادرات غيرنفتي به منظور لزوم خروج از اقتصاد نفت محور، ورود به با چکیده کامل
   یکی از عوامل اساسی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و پر رونق، صادرات می باشد که مهم ترین هدف در سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی تلقی می شود. در اين بين افزايش صادرات مواد غذايي و کشاورزی بعنوان يـکـي از اقـلام صـادرات غيرنفتي به منظور لزوم خروج از اقتصاد نفت محور، ورود به بازار اقتصاد جهاني و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي، يکي از ضـروريـات توسعه اقتصادي کشور محسوب مي شود. بنابراین، بررسی متغیرهای موثر در صادرات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در مورد اهمیت سعی و تلاش و کارآفرینی با توجه به آموزه های دینی می توان بیان نمود با بررسی آیه 39 سوره نجم، آیه15 سوره طه،آیه 22 سوره انسان به خوبی روشن می شود که محاسبه ابدی درباره شخصیت آدمی روی کار و کوششی است که به خود او مربوط است. به بیان دیگر، ملاک شایستگی و ناشایستگی شخصیت در عالم بقا، کاری است که انسان در دنیا انجام داده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیر جهت گیری یادگیری صادرات و کارافرینی به همراه عوامل موثر بر آن بر عملکرد صادرات و یافتن نقش پارادوکسی متفیر فاصله بازار و نقش تعدیل گرایانه آن در رابطه بین دو متغیر جهت گیری یادگیری و عملکرد صادرات می باشد. برای آزمایش نمودن فرضیات تحقیق، از نمونه ای با تعداد 296 نفر فرد شاغل در شرکتهای حاضر در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی در سال 98 به دست آمده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و روش توزیع احتمالی تصادفی، داده ها را گردآوری نموده و اطلاعات را توسط نرم افزار spss و smartpls تجزیه وتحلیل نموده ایم. یافته های این تحقیق نشان می دهد: تعهد صادرات، منابع و شدت رقابت بر کارافرینی صادرات اثری مثبت دارند اما تاثیر فاصله بازار بر کارافرینی صادرات رد شده است. هم چنین نتایج نشان از تاثیر مثبت جهت گیری یادگیری و کارافرینی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت های نمونه تحقیق دارد، در عین حال افزایش متغیر فاصله بازار، رابطه بین جهت گیری یادگیری صادرات و عملکرد صادرات را تضعیف کرده است. جزييات مقاله