ا

 • ابراهیم پور.داوود مقایسه تطبیقی نظریه عصبیت ابن خلدون، کاریزمای وبر و نخبگان پارتو در ظهور و سقوط سلسله قاجار [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • ابراهیمی قوام.صغری تبیین مبانی و اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • ابراهیمی.محمد تقی مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • ابراهیمی.محمدتقی راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • ابراهیمی.معصومه بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • ابوالقاسم زاده.مجید اخلاق کانتی از منظراستاد شهید مطهری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • ابوالقاسم.مجید ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاق سازمانی در بانک رفاه کارگران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • ابوعطا.محمّد بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • ابوعطا.محمّد حقوق و تکالیف فقهی حقوقی راهن و مرتهن؛ میانکنشی اخلاقی انسانی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • ابویی.محمدرضا نقش سازنده‌ی خصیصه‌ی حلم و بردباری بر استحکام نظام خانواده در قرآن و روایات معصومین(ع) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • احتشامی.علی حسین جستاری در جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با محوریت اخلاق اقتصادی؛ تولید، توزیع و مصرف [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • احتشامی.علی حسین جایگاه معیارهای اخلاق اسلامی در زمینه پیامدهای منفی نقل به معنا و بازتاب آن در روایات نبوی [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • احرامی.سجاد جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • احقاقی.حمیدرضا بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • احمدپور.علی بررسی رابطه باورهای دینی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر التزام به حجاب اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی) [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • احمدپور.علی سلامت معنوی نفس از دیدگاه زکریای رازی در کتاب طب روحانی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • احمدزاده.ابوالفضل نگاهی به ابعاد اجتماعی و ناهنجاری‌های ناشی از فحشا در نظام کیفری ایران [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • احمدی موسوی.سید مهدی مولفه های اخلاقی در اقتدار قضایی با محوریت حقوق ایران [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • احمدی.اصغر پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی با رویکرد اخلاق گرایی ، نوآوری و نظام مدیریت کیفیت [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • احمدی.قاسم نقش تغافل در تربیت اسلامی با محوریت سیره نبوی و علوی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • احمدی.یعقوب ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • احمری.حسین رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • احمری.حسین سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • اخگر.رسول مؤلفه‌های قدرت در خلافت عباسی و پیامد های آن [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • اخوان.حسین نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • اردلان.فرزام تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • ارفع نیا.بهشید موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • اژدری.حسن مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • اسد زاده.سیمین بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • اسداللهی.صادق تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • اسدبیگی.اردشیر تاریخ و تطور واژه شاگرد در نظام اخلاق آموزشی ایران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • اسدپور.احمد علی مدیریت اخلاق مدارانه نرخ ارز و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران (1380-1390) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • اسدی خانوکی.مهنار تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط ‌زیست سالم " به عنوان یک حق انسانی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • اسدی کوه باد.هرمز واکاوی تاثیر و نقش حسن و قبح عقلی در علم اخلاق [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • اسدی.سمیرا بررسی تاثیر اخلاق بر فرایند بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • اسدی.محمد رضا جایگاه حکمت عملی با تاکید بر اخلاق درفلسفه‌ی ابن سینا [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • اسدیان.احمد تحلیل شخصیتی تربیتی طرفین اختلافات دستگاههای دولتی و مرجع صالح رسیدگی به آنها [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • اسکندری.حمید اصلِ بنیادین «اشه» خاستگاه تعالیم اخلاقی ایرانیان باستان [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • اسلامی.سهراب اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزوات [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • اسماعیلی.مهدی نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • اسمعيلی.مهدی درآمدی بر مناسبات دولت و جامعه در ايران معاصر ازمنظر اخلاق جامعه شناسی مالی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • اشرفی.مجید تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی) [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • اشرفی.مجید بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • اصغرپور طلوعی.عادل جستاری اخلاقی در حکم فقهی مجازات مرتد فطری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • اصغرپور.کسری ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • اصغرپور.کسری تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • اصغرزاده اسفندی.سهیل چالشهای اخلاقی و مسئولیت استفاده یکجانبه کشورها از نفت و گاز دریای خزر [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • اصغری صارم.علی پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی با رویکرد اخلاق گرایی ، نوآوری و نظام مدیریت کیفیت [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • اصفهانیان.علی بررسی کارکرد مصلحت در تربیت و اخلاق نگاری در مواجهه با اطفال [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • اصلانی.محمد تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ی غربیِ معاصر [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • اعتمادی فرد.اعظم نقش سازنده‌ی خصیصه‌ی حلم و بردباری بر استحکام نظام خانواده در قرآن و روایات معصومین(ع) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • اعتمادی فرد.اعظم حفظ حیات طبیعت بر مبنای اخلاق قرآنی [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • اعتمادی فرد.زهرا حفظ حیات طبیعت بر مبنای اخلاق قرآنی [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • اعتمادی. فاطمه شاخصه‌های تربیتی اخلاقی مؤثر در قصه‌گویی دیجیتال کودکان [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • اعتمادی.علی مولفه های اخلاقی در اقتدار قضایی با محوریت حقوق ایران [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • افشارنژاد.علیرضا طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق در شرایط اقتصاد مقاومتی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • افشارنیا.طیب بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • افشاری.علی تبیین رویکردهای اخلاقی متفاوت در پیشایندها و پیامدهای خرید نمایشی بانوان [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • افضلی قادی.منا شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • اقبالی فر.ناصر تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • اک.شورش ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • اکبری مقدم.بیت اله مولفه های اخلاقی در ساختار مدل تجاری بین ایران و روسیه [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • اکبری مقدم.بیت اله تاثیرسیاست های مالیاتی دولت بر ترکیب نیروی کار بخش رسمی و غیر رسمی استان قزوین ( بر اساس مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر(CGE)) [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • اكبري.رضا واكاوي و ارزيابي مفهوم سعادت از ديدگاه خواجه نصیرالدین طوسي [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • البرز.علی شادی و شادکامی در اشعار جامی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • البرزی ورکی.مسعود بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • البرزی.محمود معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • الماسی.نجات علی تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • الماسی.نجاد علی مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • الماسی.نجاد علی تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • الماسی.نجاد علی نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای‌اخلاقی آن [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • الماسی.نجاد علی بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • الوانی.سید مهدی معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • امام جمعه.ریحانه بررسی آموزشی-تربیتی موضوع قوامیت مردان بر زنان در پرتو آموزه های قرآن کریم [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • امامی فر.محسن طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی) [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • امامی.سید محمد مهدی جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • امامی.عباس ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • امامي قشلاق.محسن حق بر محيط زيست سالم در پرتو اصول فقهي و اخلاقي [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • امجدی.غلام رضا آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی در شرکت ملی نفت [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • امجدی.غلام رضا سازواری اخلاقی مدل مفهومی برای ارتقاء عوامل تعیین‌کننده نگهداشت کارکنان حرفه ای [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • امجدی.غلام رضا شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر اصول اخلاقی و ارائه مدل مناسب در نظام بانکداری الکترونیک [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • امیدی فرد.عبدالله میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • امیرخانی.امیر حسین طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گلستان) [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • امیرنژاد.قنبر ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • امیری.سید محمد بررسی تطبیقی اخلاق کاربردی در صحیفه سجادیه و بوستان سعدی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • امیری.فاطمه مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • امیری.گلاره مولفه ها و ساختار ارزشی و سبک زندگی مسلمانان عراق در زمان عباسیان [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • امین پور.احمد روش¬شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه¬های اسلامی برای دریافت راهبردهای طراحی بر مبنای اصول اخلاقی و ایمانی (نمونه موردی: طراحی مسکن اسلامی) [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • امینی نیا.عاطفه جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • انتصار فومنی.غلامحسین الگو و روش های رشد اخلاقی در سنین کودکی از دیدگاه نهج البلاغه [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • انتظاری.علیرضا امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • انصاری.علیرضا باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • انصاری.محمدسعید پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • انصاري.فاطمه بررسی معنای باطنی «طهارت و نجاست» و نقش آن در اخلاق [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • ایراندوست.محمد حسین فرآیند تغییر ارزشهای اخلاقی از منظر گربنر و نقد آن [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • ایمان.محمدتقی داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • ایمانی مقدم.مهدی زمینه های تربیتی اقتصاد مقاومتی با محوریت مبانی فلسفی علم النفس امام خمینی(ره) [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • ایمانی نائینی.محسن بررسی تحلیلی مبانی ارزش‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی ازمنظر استاد مطهری به منظور تدوین الگوی مدرسه‌ی مطلوب [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • ایمانی.محسن تبیین الگوی اسلامی-ایرانی تعلیم و تربیت با تکیه بر آرای تربیتی ملاصدرا [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • ايماني مقدم.مهدي تطبيق آراء علامه طباطبايي و علامه مصباح يزدي درباره منشاء الزام و ارزش اخلاقي [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • ايوبي.مريم بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی كار بر فرهنگ سازماني و سلامت اداري کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]

آ

 • آتش سواد.محمد علی بررسی و تحلیل تطبیقی انسان کامل در اندیشة شیخ محمود شبستری و عبدالرحمان جامی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • آراسته.فریبا آموزه‌های اخلاقی در شعر عصر سامانی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • آرش پور.علیرضا نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته‌ای برای صلح و امنیت جهانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • آزادی ده بیدی.فاطمه پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • آزادی.زهره جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • آزادی.کیهان بررسی پیامدگرایی و وظیفه‌گرایی اخلاقی با تأکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تأثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • آشوری.محمد تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • آشوري.محمد سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج‌دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • آقاعباسی.رضا مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • آقایی بجستاني.مریم مؤلفه‌های تربیت جنسی کودک از منظر فقه تربیتی [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • آقایی جنت مکان.حسین نقش اخلاق اسلامی در حکمرانی مطلوب [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • آقایی جنت مکان.حسین تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • آل بويه.علي تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • آل بويه.علي پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • آل شیخ.رحیم بررسی حقوقی و اخلاقی چالش های ناشی از آزادی سینما [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • آل محمد.سید امیر سویه‌های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت‌ها متناسب با نقش آنها [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • آهنگران.محمد رسول گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • آهنگران.محمد رسول بررسی معنای باطنی «طهارت و نجاست» و نقش آن در اخلاق [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]

ب

 • باب الحوائجی.فهیمه شاخصه‌های تربیتی اخلاقی مؤثر در قصه‌گویی دیجیتال کودکان [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • باباپور.زهرا جایگاه علم، عمل و ایمان در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • بابایی.مجتبی در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • بادینی.حسن حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • بارانی.محمد نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • باشکوه.مظفر بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • باقرزاده.محمدرضا طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • باقری.احمد سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • باقری.محمود بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • باقری.محمود بایسته های اخلاقی در بانکداری اسلامی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • باقی زاده.رضا نقش تغافل در تربیت اسلامی با محوریت سیره نبوی و علوی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • بالازاده.بهزاد اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • بالوئی جامخانه.عزت الله طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • بداشتی.علی اله واكاوي و ارزيابي مفهوم سعادت از ديدگاه خواجه نصیرالدین طوسي [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • بدرخانی.غلامرضا جایگاه حکمت عملی با تاکید بر اخلاق درفلسفه‌ی ابن سینا [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • براهویی مقدّم.حبیب الله بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • بستام.هادی ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • بشیرپور.حبیب بنیان‌های اخلاق هندو: نظریة کرمه [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بشیریه.تهمورث مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بطحایی.سید هاشم توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • بفایی.داود بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • بلوردی.طیبه حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بنی هاشمی کهنکی.سیده آمنه نگرش های اخلاقی اصلاح مدار مجازات های سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • بنی هاشمی.سیده آمنه نگرشهای اخلاقی و اصلاح مدار مجازات سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • بهارلویی.سیامک بررسی فقهی خیارغبن و حسن نیت در مذاهب خمسه و رابطه آن با اخلاق تجاری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • بهره مند.مهدی تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • بهشتی.سعید مطالعه تطبیقی تربیت اخلاقی کشورهای ایران، چین و آمریکا در عصر معاصر در آموزش عالی [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • بهشتی.سعید بررسی تحلیلی مبانی ارزش‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی ازمنظر استاد مطهری به منظور تدوین الگوی مدرسه‌ی مطلوب [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • بیرامی.گودرز جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • بیگزاده.علی کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]

پ

 • پاشازاده.حسن کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • پاشازاده.حسن بررسی اصول اخلاقی داوران تجاری بین المللی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • پایان.علی تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر بهره ‏وری بنگاه های تولیدی با رویکرد اخلاق حرفه ای مورد مطالعاتی (شرکت های خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • پرنیان.شیده بررسی مقایسه ای تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت اجتماعی نخبگان و غیرنخبگان (موارد مطالعاتی: اعضای هیئت علمی دانشگاه و شهروندان تهرانی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • پروین.فرهاد تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • پناهیان.حسین بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • پنجه‌پور.جواد بررسی فقهی خیارغبن و حسن نیت در مذاهب خمسه و رابطه آن با اخلاق تجاری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • پور عرفان.ایرج مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • پور نعمتی شمس آباد.طاهره ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • پوران فرد.هاشم بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • پورحسن دارابی.جلیل مؤلفه‌های قدرت در خلافت عباسی و پیامد های آن [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • پورمختار.محسن شادی و شادکامی در اشعار جامی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • پوستی.فرانک سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • پویا.علیرضا ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • پهلوانی.فریبا محدوده، اشخاص و کارکرد اجتماعی اخلاقی صله رحم [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • پیرا.سادینا مطالعه تأ ثیر ابعاد محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (با ارائه مدل ساختاری) [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • پیرانی.ذبیح مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • پیراهری.نیره بررسی مقایسه ای تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت اجتماعی نخبگان و غیرنخبگان (موارد مطالعاتی: اعضای هیئت علمی دانشگاه و شهروندان تهرانی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • پیک حرفه.شیرزاد نظریۀ «رواییِ اخلاقیِ آزارِ ذهنی» [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • پیله وری.نازنین آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]

ت

 • تابان.محمد ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • تات.محمدرضا طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گلستان) [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • تاج آبادی.حسین شاخص‌های اخلاقی اسلامی جذب و استخدام منابع انسانی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • تدبیری. سیروس طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق در شرایط اقتصاد مقاومتی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • ترابی فارسانی. سهیلا واکاوی تداوم عناصر اندرزنامه نویسی سیاسی باستان در دوره قاجار [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • تسنیمی.علی تاثیرات اجتماعی رفتاری باورهای عامیانه در رمانهای محمود دولت آبادی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • تسنیمی.علی تاثیرات اجتماعی رفتاری باورهای عامیانه در رمانهای محمود دولت آبادی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • تقدیسی.محمد مهدی جایگاه اصل عدالت در نظام اخلاق اجتماعی در قرآن کریم و روایات [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • تقویان.سید علی اکبر توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • تقی پور ظهیر.علی مطالعه تأ ثیر ابعاد محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (با ارائه مدل ساختاری) [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • تقی پور.بهرام مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • تقی پور.بهرام راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • تقی زاده.تورج تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • تورانی،.حیدر نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • توسلی رکن آبادی.مجید درآمدی بر مناسبات دولت و جامعه در ايران معاصر ازمنظر اخلاق جامعه شناسی مالی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • توسلی نایینی.منوچهر تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • توکلی طبسی.علی جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • توکلی.احمدرضا تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]

ث

 • ثقفی.مجید نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

ج

 • جاهد.حسینعلی طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • جدید السلامی.حبیب تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان بر مبنای متون اسلامی ایرانی با تکیه بر آثار ناصرخسرو، قشیری و هجویری [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • جدید السلامی.حبیب سیمای اخلاقی و رفتار تربیتی عیسوی در آثار کمال الدین اصفهانی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • جدید السلامی.حبیب شکل شناسی حماسة «رِند» و «لاشار» از نگاه اخلاقی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • جدیدی.ناصر واکاوی تداوم عناصر اندرزنامه نویسی سیاسی باستان در دوره قاجار [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • جعفرقلیخانی.ابوالفضل حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • جعفرقلیخانی.ابوالفضل بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • جعفری.مجتبی رویکردی فلسفی به تلاقی‌های اخلاق و هیجان [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • جعفری.محمد جواد بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • جعفری.مریم شادی و شادکامی در اشعار جامی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • جعفری.مریم آموزه‌های اخلاقی در شعر عصر سامانی [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • جعفری.یحیی وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • جعفري هرندي.محمد جايگاه تأديب اطفال در نظام فقهي و تربيتي شيعه [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • جلالت.فرامرز عوامل اجتماعی مؤثر بر تحول شخصیت از دیدگاه مولانا در مثنوی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • جلالی.محمد شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • جلالی.محمدرضا مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • جلالی.محمود بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • جلالی.نفیسه ساختارسازی عدالت اجتماعی - کیفری با نهادینه کردن نظام نیمه آزادی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • جلالیان.عسکر ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • جلالیان.عسکر تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط ‌زیست سالم " به عنوان یک حق انسانی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • جلالیان.عسگر جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • جلیلی.روح‌الله داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • جمادی.زهرا معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • جمادي.زهرا تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • جوادی.محسن نژادپرستی در فلسفة اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • جوادی.محسن معانی سه‌گانه‌ی سعادت در اندیشه‌ی کانت [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • جوادی.محسن بررسی پیوند «ارزش اخلاقی» با «انتخاب آگاهانه» در دیدگاه نهج‌البلاغه [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • جوادی.محمد حسن اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • جوهر.سعید بررسی مدارا و کج تابی سازش در دعاوی جمعی تجاری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]

چ

 • چاووشی.محمد صادق عوامل و آثار بزه‌دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • چتری.شهربانو نقش فرهنگ و اخلاق اسلامی بر توسعه یافتگی شخصیت زن و خانواده [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • چتری.شهربانو مقایسه تطبیقی توسعه زنان درکشورهای توسعه یافته وایران و پیامد های اخلاقی آن در جامعه [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • چلونگر.محمدعلی اخلاق اجتماعی ایرانیان در دورة صفویه از نگاه شاردن [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]

ح

 • حاتمی.مهدی سنجش اخلاقی مخاصمات مسلحانه داخلي با محوریت اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و رویه ديوان يوگسلاوي سابق [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • حاجت پور.سارا ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حاجی ده آبادی.احمد مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حاجی ده آبادی.محمد علی شرم و پیشگیری از جرم از منظر دانش جرم‌شناسی و اخلاق اسلامی [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • حاجی کریمی.بابک بررسی تاثیر اخلاق بر فرایند بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • حاجی لو.وحید طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • حاجی مظفری.سارا بررسی مقایسه ای تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت اجتماعی نخبگان و غیرنخبگان (موارد مطالعاتی: اعضای هیئت علمی دانشگاه و شهروندان تهرانی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • حاجي پور كندرود.علي بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حاکم زاده.فرشاد مدل اخلاقی ارزشی در مدیریت بازاریابی کارآفرینانه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حبیب زاده.توکل جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حبیب نژاد.سید احمد تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حبیبی تبار.حسین سلامت اداري در پرتو نظارت و كنترل اسلامي و مقارنه آن با نظام اداري ايران [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • حبیبی.همایون بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • حسامی تکلو.ایمان طراحی مدل ارتقاء بهره‌‌وری منابع انسانی با رویکرد اخلاق در شرایط اقتصاد مقاومتی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • حسن پور.اسماعیل رفتارهای مطلوب بازاریابی و تاثیر آن بر توسعه تلویزیون اینترنتی (مطالعه موردی: مخاطبان تلویزیون عادی و تلویزیون اینترنتی در شهر اصفهان) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • حسن‌پور قروقچی.اسماعیل نقش آفرینی اخلاق در فرایند بازاریابی اثربخش شبکه نمایش خانگی [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حسنی شاهی سرا.سید مجتبی بررسی شیوه های تعامل بخش نظارت بانک مرکزی با واحدهای حسابرسی و بازرسی داخلی بانک ها و ارزیابی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی نظارت بانکی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • حسنی.محمد نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • حسومی.طاهره مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • حسین پور.شهره نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • حسین زاده.علی ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حسین زاده.علی بررسی تاثیر نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد صنعت هتلداری [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حسین زاده.علی مدل مطلوب ارزشی ائتلاف استراتژیک شرکتهای تولیدی در ایران (مطالعه موردی، شرکت تولیدکننده متانول) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • حسین زاده.علی بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • حسینی المدنی.سید علی شاخصه‌های تربیتی اخلاقی مؤثر در قصه‌گویی دیجیتال کودکان [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • حسینی بهشتی.ملوک السادات مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • حسینی فرد.عاطفه حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • حسینی کاشانی.فاطمه مرضیه بررسی پیوند «ارزش اخلاقی» با «انتخاب آگاهانه» در دیدگاه نهج‌البلاغه [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • حسینی مطلق.سید مرتضی ویژگیهای زندگی مطلوب در روانشناسی مثبت و مقایسه آن با زندگی مطلوب در منابع اسلامی [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • حسینی مطلق.سید مرتضی تطبيق آراء علامه طباطبايي و علامه مصباح يزدي درباره منشاء الزام و ارزش اخلاقي [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • حسینی میرصفی.سیده فاطمه جایگاه اصل عدالت در نظام اخلاق اجتماعی در قرآن کریم و روایات [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • حسینی.حسن واكاوي و ارزيابي مفهوم سعادت از ديدگاه خواجه نصیرالدین طوسي [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • حسینی.حمید جستاری در جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با محوریت اخلاق اقتصادی؛ تولید، توزیع و مصرف [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • حسینی.زهرا سازگاری نظریه فضیلت گرایی با اخلاق دینی [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • حسینی.سید محمد بررسی کارکرد مصلحت در تربیت و اخلاق نگاری در مواجهه با اطفال [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • حسینی.سیدمهدی جایگاه معیارهای اخلاق اسلامی در زمینه پیامدهای منفی نقل به معنا و بازتاب آن در روایات نبوی [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حسينيه.آرزو بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حق شناس کاشانی.فریده مدل اخلاقی ارزشی در مدیریت بازاریابی کارآفرینانه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حقیقی.مسعود بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حقیقی.مسعود ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • حقیقی.مهری ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش‌های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حکمت.شاهرخ بررسی کاربست تربیتی، آموزشی آیه در قرآن کریم [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • حکیمی فر.خلیل اصلِ بنیادین «اشه» خاستگاه تعالیم اخلاقی ایرانیان باستان [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حلاجان.نسرین مضامین عشق و جبر در داستانهای ناتورالیستی صادق چوبک [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حمدی.کریم طراحی مدل خلق مجموعه ارزش شرکت ،با در نظر گرفتن ارزش اخلاقی مشتري و ارزش اخلاقی اجتماعی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • حمزه نژاد.مهدی جایگاه ارزش‌های اسلامی درمبانی انعطاف‌پذیری خانه¬های معاصر [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • حمیدی فر.عبدالصمد شکل شناسی حماسة «رِند» و «لاشار» از نگاه اخلاقی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.فخر آفاق بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حمیدی.ناصر ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • حیاتی.حامد روش¬شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه¬های اسلامی برای دریافت راهبردهای طراحی بر مبنای اصول اخلاقی و ایمانی (نمونه موردی: طراحی مسکن اسلامی) [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • حیدرزاده.کامبیز ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • حیدرزاده.کامبیز بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • حیدری نوری.رضا نفس ستیزی مولوی در مثنوی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • حیدری نوری.رضا مضامین نفس ستیزی در اشعار آثار منثور عرفانی از سده پنجم تا هشتم هجری [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • حیدری.ایرج پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • حیدری.عباسعلی مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • حیدری.عبدالمهدی تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • حیدری‌زاده.زهرا نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]

خ

 • خاتمی سبزواری.سید حسین میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • خادمی.عین‌الله فضایل و ترابط آنها با قوای نفس از منظر مسکویه [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • خاکپور.حسین کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سلامت روان از منظر قرآن و روایات [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • خالقی نژاد.سید علی نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • خانلو.نسیم ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • خانلو.نسیم تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • خداوردی.ید الله مولفه های اخلاق گرایانه ارائه مدل جهت ایجاد انگیزه و افزایش فرهنگ خرید تولیدات داخلی (مطالعه موردی : لوازم الکتریکی) [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • خراسانی.محبوبه بررسی تطبیقی اخلاق کاربردی در صحیفه سجادیه و بوستان سعدی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • خراسانی.محبوبه بررسی مضامین اخلاقی، اعتقادی و دینی در ادبیات عامیانه شهربابک [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • خرمائی.فرهاد پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • خزاعی.زهرا بررسی جایگاه نیت در نظام اخلاقی علامه طباطبایی و مایکل اسلوت [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • خزایی.احمدرضا وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • خزائی.سید علی ارزش گذاری اخلاقی کفائت فقهی و حقوقی زوجین [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • خزائی.سیدعلی جایگاه و نقش آفرینی تعهداخلاقی درانتقال اجرائی اسناد در حقوق ایران [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • خسروی.حسین اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزوات [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • خواجه پور.کمال عدالت اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اسلامی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • خوانین زاده.حسین مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • خوزین.علی بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • خوزین.علی تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی) [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • خوزین.علی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • خوشدل روحانی.مریم حیاء فضیلتی بنیادین یا هیجانی زودگذر [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • خویینی.غفور مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • خوئینی.غفور حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • خیرآبادی.انور نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • خیرخواه برزکی.سعید نگاهی به آموزه های تعلیمی و اخلاقی در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • خیری.حسن مسئله اعتماد اجتماعی در نظام اجتماعی اسلام [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]

د

 • دادجو.یدالله مبانی هستی شناختی کرامت انسان در اندیشه صدر المتالهین [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • دارایی تبار.هاجر بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • دانش فرد.کرم الله ارائه الگوي مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقیات [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • دانش فرد.کرم الله آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • دانش فرد.کرم الله آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی در شرکت ملی نفت [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • دانش فرد.کرم الله سازواری اخلاقی مدل مفهومی برای ارتقاء عوامل تعیین‌کننده نگهداشت کارکنان حرفه ای [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • دانش فرد.کرم اله پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • دانش فرد.کرم اله ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • دانش.ابراهیم عوامل اجتماعی مؤثر بر تحول شخصیت از دیدگاه مولانا در مثنوی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • داوری.مسیب گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • داوودی.محمد تحلیلی بر معمّای عدد هفتاد و پنج گزاره اخلاقی در حدیث عقل و جهل [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • داوودي مقدم.فريده تحلیل عناصر معنایی واژه اخلاقی ایثار در قران کریم [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • دباغ.احسان اخلاق مناظره در حکومت اسلامی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • درخشان.رستم آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • درستی مطلق.مرجان شگردهای فرهنگی مخالفان انبیاء در قرآن‌‌کریم [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • درویش.محمد امین تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • دستی ترک.سودابه واکاوی تداوم عناصر اندرزنامه نویسی سیاسی باستان در دوره قاجار [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • دعاگو.حسین جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • دعاگو.حسین مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين‌الملل [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • دل افروز.نرگس مؤلفه‌های کلیدی برندسازي اسلامي-اخلاقی براي ورود به بازارهاي بين المللي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • دهباشی.مهدی بررسي و بازخواني ديدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • دهدار.فرهاد ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها با تاکید بر اخلاقیات [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • دهدار.فرهاد سازگاری قراردادگرایی و سودگرایی قاعده نگر به تقریرپارفیت و ارزیابی آن [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • دهرويه.ابراهيم تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی) [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • دهقان‌نژاد.مرتضی اخلاق اجتماعی ایرانیان در دورة صفویه از نگاه شاردن [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • دیالمه.نیکو شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • دیرباز.عسگر تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ی غربیِ معاصر [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • دیزجی.علی موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]

ذ

 • ذاكری.محمد بررسي همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني (مورد مطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت) [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • ذبیحی.محمد رضا معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • ذوالحسنی.فرزانه حیاء فضیلتی بنیادین یا هیجانی زودگذر [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • ذوالفقاری.سهیل حقوق و تکالیف فقهی حقوقی راهن و مرتهن؛ میانکنشی اخلاقی انسانی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]

ر

 • رادپسند.حسنیه تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رادمنش.عطامحمد بررسی مضامین اخلاقی، اعتقادی و دینی در ادبیات عامیانه شهربابک [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رادمنش.ناهید پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • راعی دهقی.مسعود تاملی اخلاقی بر ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • راغبی.کاظم «نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا» [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • راغبی.محمدعلی تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • ربانی تبار.زهرا راهکارهای قرآنی برای پیشگیری از گناهان اجتماعی [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • ربیعی مندجین.محمد رضا بررسی رابطه اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • رجائی پور.مصطفی سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رجبی. ابوذر تأثیر ساحتهای اخلاقی بر معرفت از منظر قرآن با تاکید بردیدگاه علامه طباطبایی (ره) [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • رحمان ستایش.محمدکاظم گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • رحمانی.کمال الدین بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی) [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • رحیمی.حمید شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • رحیمی.عبدالله اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزوات [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رحیمی.فتح اله ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش‌های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رحیمی.مرتضی نقش عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • رزقی رستمی.علیرضا بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • رزقی رستمی.علیرضا ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رستمی.امین تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • رستمی.راحله توسعه پایدار محله در راستای خوشبختی اجتماعی و شادی عمومی (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • رستمی.سمیرا بررسی و تحلیل تطبیقی انسان کامل در اندیشة شیخ محمود شبستری و عبدالرحمان جامی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رستمی.ولی الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • رستمی.ولی درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • رستمي.ولي حق بر محيط زيست سالم در پرتو اصول فقهي و اخلاقي [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • رستمي.ولي سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • رستمي.ولي سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی‌های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • رستمي.ولي بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رسول زاده فرساد.علی چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رسولیان.محسن بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • رضا یوسفی.علی الگوی پیاده سازی تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی با تاکید بر دیدگاه کانت و شهید مطهری [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • رضانیا شیرازی.حمید اخلاق تجاری و تجارت اخلاقی [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • رضانیا شیرازی.حمید جایگاه مراقبه در اخلاق عقلی [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • رضایی زاده.محمد جواد صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • رضایی شریف.علی بررسی رابطه باورهای دینی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر التزام به حجاب اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی) [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • رضایی نریمیسا.محمد واکنش رفتاری شهروندان به آسیب شناسی اجتماعی در مواجه با بحرانهای طبیعی و پهنه بندی شهر [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • رضایی هفتادر.حسن تبیین شاخصه‌های مثبت شخصیت انسان از منظر نهج‌البلاغه [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • رضائی.آزاد استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • رضائی.محمد جواد عدالت بر پایۀ میثاق‏های برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اِسکِرمز [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • رضايي زاده.محمود طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • رضوی فرد.بهزاد باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • رضی.پوریا ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رقوی.جواد سازگاری نظریه فضیلت گرایی با اخلاق دینی [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • رکن الدینی.سید حسین شأن اخلاقی حیوانات از دیدگاه اندیشمندان غرب، مسلمان و قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • رکنی.امیرعباس نقد حقوقی-اخلاقی نگرش مکتب استکهلم در درمان بیماری همه گیر کویید 19 [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • رمضانی.احمد نگرش های اخلاقی اصلاح مدار مجازات های سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • رمضانی.احمد تحلیل مبانی اخلاقی نظارت قضایی در دادرسی‌های کیفری [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • رمضانی.احمد نگاهی به ابعاد اجتماعی و ناهنجاری‌های ناشی از فحشا در نظام کیفری ایران [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • رمضاني راد.فرزاد طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • رمضاني.محمدعلي بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی كار بر فرهنگ سازماني و سلامت اداري کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • رنجبر.محمدحسین رفتارهای مطلوب بازاریابی و تاثیر آن بر توسعه تلویزیون اینترنتی (مطالعه موردی: مخاطبان تلویزیون عادی و تلویزیون اینترنتی در شهر اصفهان) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رنجبر.مسعود رضا تبعات‌و آثار اجتماعی‌اصل منع توقف اجرای احکام مدنی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • رنجبر.مسعودرضا تبیین وبررسی چیستی واعمال اصل عدم تبعیض در قراردادهای گروه بی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • رنجبری.ابوالفضل اصل برابري و عدم تبعيض در برخورداري از تامين اجتماعي در حكومت اسلامي [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • روستا.احمد ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • روستا.احمد بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • روستا.علیرضا شیوه های اخلاقی در کارآفرینی و جهت گیری یادگیری صادرات [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • رومیانی.بهروز جلوه تربیتی تعلیمی ادبیات انقلاب و جنگ در آثار منتخب کودک دهه شصت [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • ریاحی.فاطمه بررسی مضامین اخلاقی، اعتقادی و دینی در ادبیات عامیانه شهربابک [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • ریاحی.محمدعلی تأثیر هوای نفس در فتنه‌های عصر امام علی(ع) [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • رئیس زاده.سید محمدرضا بررسی شیوه های تعامل بخش نظارت بانک مرکزی با واحدهای حسابرسی و بازرسی داخلی بانک ها و ارزیابی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی نظارت بانکی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • رئیسی.روح اله تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]

ز

 • زابلی.مصطفی پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • زارع.علی تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای‌امنیت‌در حیطه‌حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • زارع.علي مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين‌الملل [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • زارع‌زاده.پریسا نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • زارعی.داریوش مدل سازی ویژگیهای بسته بندی محصولات غذایی وتاثیرآن بر روی تصمیم گیری خرید مشتریان با رویکرد اخلاقی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • زارعی.رضا تبیین وبررسی چیستی واعمال اصل عدم تبعیض در قراردادهای گروه بی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • زاهدی مازندرانی.محمدجواد ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • زاهدي وفا.محمد عدالت بر پایۀ میثاق‏های برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اِسکِرمز [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • زراعت.عباس جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • زردی.ناصر الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش‌های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • زمانی جباری.پروانه تبیین وبررسی چیستی واعمال اصل عدم تبعیض در قراردادهای گروه بی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • زمانی.اکبر واکاوی اخلاقی مطالعه تطبیقی حقوق حاکم بر اختتام قراردادهای سنتی و الکترونیکی در ایران و آنسیترال [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • زمانی.سید قاسم رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همكاري ديوان كيفري بين المللي: تأثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • زمانی.سید قاسم چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • زمانی.سید قاسم رویکرد اخلاقی انسانی به دکترین‌ساختار حمایت مالکیت فکری از اختراعات نانو در سازمان جهانی تجارت [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • زمانی.مسعود تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • زیاری.کرامت اله ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • زیاری.کرامت اله تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • زینی وند نژاد.فرشته نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

س

 • ساده.احسان مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • ساری خانی.ناهید طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • ساسان پور.شهرزاد مقایسه تطبیقی نظریه عصبیت ابن خلدون، کاریزمای وبر و نخبگان پارتو در ظهور و سقوط سلسله قاجار [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • ساکی.بهروز رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • سالاری.مصطفی جلوه تربیتی تعلیمی ادبیات انقلاب و جنگ در آثار منتخب کودک دهه شصت [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • سامی.محمد جواد بررسی مفهوم سلم و همزیستی مسالمت آمیزاز نظر ملاهادی سبزواری در مقایسه با مولانا و حافظ [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • سانیری.عبدالمحمد تحلیل شخصیتی تربیتی طرفین اختلافات دستگاههای دولتی و مرجع صالح رسیدگی به آنها [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • سپاسی.سحر بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سپهریان.فیروزه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT) در سازگاری اجتماعی ، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • ستوده خیرآبادی.سمانه بررسی و تحلیل تطبیقی انسان کامل در اندیشة شیخ محمود شبستری و عبدالرحمان جامی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • ستوده.حمید امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • سجادي.دكتر سيد مهدي تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سرافراز کاخکی.مهناز معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • سرافراز.ایوب ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • سرحدی.زهرا جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • سرمدی.محمد رضا نظام و روش‌هاي تربيتي درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مكتب اگزيستانسياليسم [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • سعادت نیا.محمد ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها با تاکید بر اخلاقیات [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • سعادت نیا.محمد سازگاری قراردادگرایی و سودگرایی قاعده نگر به تقریرپارفیت و ارزیابی آن [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • سعودی.رضا رویکرد اخلاقی انسانی به دکترین‌ساختار حمایت مالکیت فکری از اختراعات نانو در سازمان جهانی تجارت [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • سعودی.رضا چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • سعید.معصومه رابطه دین و اخلاق (با رویکرد فلسفی) [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • سعیدنیا.حمیدرضا تبیین رویکردهای اخلاقی متفاوت در پیشایندها و پیامدهای خرید نمایشی بانوان [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • سعیدی.زهره معانی سه‌گانه‌ی سعادت در اندیشه‌ی کانت [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • سکوتی نسیمی.رضا ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • سلاجقه.سنجر تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد) [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • سلامت نیا.فریده نگاهی به آموزه های تعلیمی و اخلاقی در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • سلطانی کوهانستانی.مریم خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]
 • سلطانی.ایرج ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاق سازمانی در بانک رفاه کارگران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • سلطانی.محمد مهدی اتانازی و تفاوت فقهی، اخلاقی دو نوع فعال و انفعالی آن [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سلیمانی.اسماعیل اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT) در سازگاری اجتماعی ، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • سلیمانی.سمیه نقش عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • سماواتی.عباس محدوده، اشخاص و کارکرد اجتماعی اخلاقی صله رحم [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • سماواتي پيروز.امير سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج‌دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • سنجابی.نسرین بررسي رابطه فقه و اخلاق [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • سواری.حسن رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همكاري ديوان كيفري بين المللي: تأثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • سوهانیان.فاطمه در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • سهرابی.مریم فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سیابیدزاده.معصومه بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • سید قریشی.ماریه اتانازی و تفاوت فقهی، اخلاقی دو نوع فعال و انفعالی آن [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سید قریشی.ماریه ارائه‌ی مدل کاربردی کردن اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • سید مرتضی حسینی.راحله مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • سیدقریشی.ماریه سلامت معنوی نفس از دیدگاه زکریای رازی در کتاب طب روحانی [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • سیفی.حسن ارائه‌ی مدل کاربردی کردن اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • سیفی.محمد تفکر انتقادی و تربیت اسلامی ؛ وجوه افتراق و اشتراک [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • سیفی.محمد پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • سيدی.فرانک تبیین جامعه شناختی و بستر اخلاقی بنیان‌های گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) [ دوره7, شماره 25 - پاییز سال 1395]

ش

 • شاحیدر.عبدالکریم چالشهای اخلاقی و مسئولیت استفاده یکجانبه کشورها از نفت و گاز دریای خزر [ دوره11, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • شادمان فر.محمدرضا تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • شادمان فر.محمدرضا معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • شاکری.نفیسه تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • شاکری.نفیسه امکان سنجی صیانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • شالی امینی.وحید ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • شالی امینی.وحید تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران) [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • شاملو.باقر مولفه های اخلاقی در اقتدار قضایی با محوریت حقوق ایران [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • شاملو.سوده جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شاه ولی.منصور تبیین پارادایم توحیدی آموزش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • شاهدی.سامره بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • شاهرودی.کامبیز طراحی مدل بهینه ارزشی بازاریابی به منظور ترویج و بهبود فروش داروهای گیاهی: یک تحقیق کیفی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • شاهرودی.کامبیز مؤلفه‌های کلیدی برندسازي اسلامي-اخلاقی براي ورود به بازارهاي بين المللي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شاهطالبی.بدری آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • شبگو منصف.سید محمود طراحی مدل بهینه ارزشی بازاریابی به منظور ترویج و بهبود فروش داروهای گیاهی: یک تحقیق کیفی [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • شبگو منصف.سید محمود مؤلفه‌های کلیدی برندسازي اسلامي-اخلاقی براي ورود به بازارهاي بين المللي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شبگو منصف.سید محمود مؤلفه‌های کلیدی برندسازي اسلامي-اخلاقی براي ورود به بازارهاي بين المللي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شجاع پوریان.سیاوش زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • شجاعی.رسول تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • شجاعی.سامره ارائه الگوی رفتار شهروندی زیست- محیطی با تأکید بر عواطف اخلاقی در صنایع تولیدی استان مازندران [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • شجاعی.سامره ارائه الگوی رفتار شهروندی زیست- محیطی با تأکید بر عواطف اخلاقی در صنایع تولیدی استان مازندران [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شجاعی.محمدحسین جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • شجاعی.نیما ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • شجاعی.نیما بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • شرف.رهام بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده [ دوره6, شماره 23 - بهار سال 1395]
 • شریعت پناهی.ماهیار تاریخ و تطور واژه شاگرد در نظام اخلاق آموزشی ایران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • شریعتمدار تهرانی.محسن آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • شریعتی.سید صدرالدین تبیین مبانی و اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • شریف پور.عنایت الله جایگاه علم، عمل و ایمان در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • شریف زاده.حکیمه السادات فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • شریفی پور.عباس ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • شریفی.عنایت جستاری درباره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی از منظر عالمان مسلمان [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • شریفی.عنایت مصادیق اخلاقی معاشرت به معروف در روابط بین همسران و نقش آنها درتحکیم خانواده از منظر قرآن کریم [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شعاریان.ابراهیم‌ کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • شکراللهی.نادر رؤیا و پایبندی به اخلاق [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • شکرباغانی.اشرف‌السادات نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • شکری.شیوا توسعه پایدار محله در راستای خوشبختی اجتماعی و شادی عمومی (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • شکوری گرکانی.محمد نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای‌اخلاقی آن [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • شکیبا.منصور زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • شكربيگي.عليرضا بررسي رابطه فقه و اخلاق [ دوره8, شماره 32 - تابستان سال 1397]
 • شمس.احمد تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • شمع ریزی.سید حمید عدالت اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اسلامی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • شمعونی اهوازی.مریم حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی [ دوره9, شماره 34 - زمستان سال 1397]
 • شهبازی نیا.مرتضی نقش مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشیرد اهداف صنعت بیمه های دریایی P&I Club [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • شهبازی.جعفر الگو و روش های رشد اخلاقی در سنین کودکی از دیدگاه نهج البلاغه [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • شهریور.مهین بررسی و تحلیل اعجاز اخلاقی قرآن کریم [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • شیحکی.زهرا سیمای اخلاقی و رفتار تربیتی عیسوی در آثار کمال الدین اصفهانی [ دوره9, شماره 35 - بهار سال 1398]
 • شیخی.الهه ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • شیدائی گورچین قلعه.مهدی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • شیدائیان.مهدی مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی [ دوره8, شماره 29 - پاییز سال 1396]
 • شیراوند.محسن اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی) [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • شیرپور.ولی شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت ازنظر موکلان [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

ص

 • صابری.حسین بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • صادقی. زهرا محدوده، اشخاص و کارکرد اجتماعی اخلاقی صله رحم [ دوره12, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • صادقی.سید حسین ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • صادقی.علی راهکارهای قرآنی برای پیشگیری از گناهان اجتماعی [ دوره7, شماره 27 - بهار سال 1396]
 • صادقی.علیرضا تبیین مبانی و اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • صادقيان لمراسکي.محدثه قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1400]
 • صالحی.سید مهدی بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر [ دوره8, شماره 30 - زمستان سال 1396]
 • صرفی.محمدرضا جایگاه علم، عمل و ایمان در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • صفایی.سید حسین مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در برابر طرف دعوی و حق شرعی و اخلاقی ایشان [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]
 • صمدی.امین اله بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • صمدی.روح الله جایگاه معیارهای اخلاق اسلامی در زمینه پیامدهای منفی نقل به معنا و بازتاب آن در روایات نبوی [ دوره11, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • صیاد شیرکش.سعید بررسی رابطه اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران [ دوره8, شماره 31 - بهار سال 1397]

ض

 • ضرغامی همراه.سعید تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور [ دوره6, شماره 24 - تابستان سال 1395]
 • ضرغامی همراه.سعید تبیین بایسته¬های اخلاقِ باور [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]
 • ضمیری.محمد رضا بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات [ دوره7, شماره 26 - زمستان سال 1395]
 • ضیاء خدادادیان.محبوبه مضامین عشق و جبر در داستانهای ناتورالیستی صادق چوبک [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • ضیائیان فیروزآبادی.پرویز بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور [ دوره9, شماره 33 - پاییز سال 1397]
 • ضیائی‌فر.سعید صفات اخلاقی تأثیرگذار بر اجتهاد [ دوره7, شماره 28 - تابستان سال 1396]

ط

 • طالب زاده.حمید دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • طالب نیا.قدرت الله تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • طالبی.فهیمه طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • طاهری.مسعود بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • طبری.مجتبی طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور [ دوره12, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • طبیبی.سید جمال الدین